מספר תוכנית: סטטוס: גוש:
מתאריך סטטוס:   חלקה:
מועצה: עד תאריך סטטוס: מקום:
ועדת תכנון: יעוד עיקרי: מטרה:
ישוב:
 
 
רשימת אחראים: סוג ועדה: תקנון:
אחראי לתכנון: סיווג: ממ"ג:
רשימת גופי תכנון: תשריט:
מתכנן:
 
חיפוש מתקדם
קוד מזהה תוכנית
ישוב
מס' תוכנית
סטטוס
מהות
תקנון
תשריט
נספחים
הדמיה
ממ"ג
6006746 אופקים 126/03/23 פרסום לתוקף בעיתונים 17/05/12מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים תקנון סרוק גליון 1 מצב מוצעגליון 1 מצב קייםגליון 1 תרשימי סביבהגליון 2 מצב מוצע חלק 1גליון 2 מצב מוצע חלק 2 תנועה 1תנועה 2בינוי 1בינוי 2שלבי ביצועטבלת תאי שטח הורדת קבצי ממג 16.775390625 MB אתר המפות הממשלתי