מספר תוכנית: סטטוס: גוש:
מתאריך סטטוס:   חלקה:
מועצה: עד תאריך סטטוס: מקום:
ועדת תכנון: יעוד עיקרי: מטרה:
ישוב:
 
 
רשימת אחראים: סוג ועדה: תקנון:
אחראי לתכנון: סיווג: ממ"ג:
רשימת גופי תכנון: תשריט:
מתכנן:
 
חיפוש מתקדם
קוד מזהה תוכנית
ישוב
מס' תוכנית
סטטוס
מהות
תקנון
תשריט
נספחים
הדמיה
ממ"ג
6006711 אופקים 128/03/23 פרסום לתוקף ברשומות 03/11/11הקמת שכונת מגורים בת 1382 יח"ד תקנון סרוק מצב מאושרמצב מוצע גליון 1מצב מוצע גליון 2תרשים סביבה 3-נספח הידרולוגינספח הידרולוגי-1נספח הידרולוגי-2 הורדת קבצי ממג 13.2880859375 MB אתר המפות הממשלתי