מספר תוכנית: סטטוס: גוש:
מתאריך סטטוס:   חלקה:
מועצה: עד תאריך סטטוס: מקום:
ועדת תכנון: יעוד עיקרי: מטרה:
ישוב:
 
 
רשימת אחראים: סוג ועדה: תקנון:
אחראי לתכנון: סיווג: ממ"ג:
רשימת גופי תכנון: תשריט:
מתכנן:
 
חיפוש מתקדם
קוד מזהה תוכנית
ישוב
מס' תוכנית
סטטוס
מהות
תקנון
תשריט
נספחים
הדמיה
ממ"ג
6005402 אילת 222/03/2 פרסום לתוקף בעיתונים 10/08/06שכ' מגורים 459 יח' דיור תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 2.6064453125 MB אתר המפות הממשלתי