מספר תוכנית: סטטוס: גוש:
מתאריך סטטוס:   חלקה:
מועצה: עד תאריך סטטוס: מקום:
ועדת תכנון: יעוד עיקרי: מטרה:
ישוב:
 
 
רשימת אחראים: סוג ועדה: תקנון:
אחראי לתכנון: סיווג: ממ"ג:
רשימת גופי תכנון: תשריט:
מתכנן:
 
חיפוש מתקדם
קוד מזהה תוכנית
ישוב
מס' תוכנית
סטטוס
מהות
תקנון
תשריט
נספחים
הדמיה
ממ"ג
4023080 ראשון לציון 413-0180570 פרסום לתוקף בעיתונים 18/12/15צריפין מתחם מס' 4 תקנון סרוק 4023080_מצב מאושרמצב מוצע-גליון 1מצב מוצע-גליון 2מצב מוצע-גליון 3מצב מוצע-גליון 4 פרוגרמה לשטחי ציבורתנועה 1תנועה 2בינויתשתיות חשמלתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2תשתיות מיםסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2כבישיםסקר איכות קרקעותעצים בוגריםשימור נגר והידרולוגיה