מספר תוכנית: סטטוס: גוש:
מתאריך סטטוס:   חלקה:
מועצה: עד תאריך סטטוס: מקום:
ועדת תכנון: יעוד עיקרי: מטרה:
ישוב:
 
 
רשימת אחראים: סוג ועדה: תקנון:
אחראי לתכנון: סיווג: ממ"ג:
רשימת גופי תכנון: תשריט:
מתכנן:
 
חיפוש מתקדם
קוד מזהה תוכנית
ישוב
מס' תוכנית
סטטוס
מהות
תקנון
תשריט
נספחים
הדמיה
ממ"ג
5009098 הרצליה 504-0251637 פרסום לתוקף בעיתונים 01/12/16הקמת שכונת מגורים חדשה. תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע איכות סביבהטבלאות איזון והקצאהתנועהבינויתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2תשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוזסביבה ונוףטבלה 3א-מפלסי רעשטבלה 3ב-מפלסי רעשמצגת עציםמתחמי פיתוחסקר עציםתנוחה