פרטים על תכנון תוכנית: 1/140/02/9       1050603
קרית גת
קרית-גת
תקנון סרוק
מוצע-גליון דרומימוצע-גליון צפונימצב קיים
הורדת קבצי ממג 3.1123046875 MB אתר המפות הממשלתי
אקוסטיקהאקוסטיקה
פיתוחפיתוח
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
סביבה ונוףסביבה ונוף
טופוגרפיה / תוכנית מצביתטופוגרפיה / תוכנית מצבית
טכני / תשתיותטכני / תשתיות
אחרבדיקה סייסמיתמים וביוב-גליון 1מים וביוב-גליון 2
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 22/08/13
רמ'י
אדר' רפאל לרמן
מגורים
מחוזית
מזרחית לדרך 40, צפונית לדרך 35, קרית גת צפון מתחם 01
567.936
מטרת התוכנית :
הקמה ופיתוח של שכונת מגורים,כולל מבנים ומתקנים לשירות הציבור
ושטחי פארק עירוני
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה24/09/2012 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה17/12/2012 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/2013 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות20/03/2013 6566  
החלטת אישור03/06/2013 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים22/08/2013 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות16/09/2013 6662  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
290910, 152, 159, 160, 163, 164, 166-169, 172
308082, 84, 91, 134, 142
72892-201
72902-48, 50-74
גושים
חלקות
 
30802, 4, 7-10, 16, 20, 22, 25, 53, 58, 63, 67, 71, 73, 75, 80, 97
729049
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 226.02239.8194282219163300
מוסדות ציבוריים 56.7639.9960000
מסחר ומשרדים 7.2091.271159117500
שטח לדרכים 108.76619.15320000
שטחים פתוחים 160.65628.29330000
אחר 8.521.5130000
סה"כ 567.936100279298130170800
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"א 37א1 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 09/04/02
תמ"מ 14/4 שינוי 48 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף בעיתונים 29/08/07
ד/268/02/6 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 12/05/03 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 8.0703125 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
606-0293985 שינויפרסום לתוקף ברשומות 16/12/15
606-0674911 שינויפרסום לתוקף ברשומות 15/06/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע טבלאות איזון והקצאהתנועהפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 6.544921875 MB אתר המפות הממשלתי
606-0189662 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 08/10/14 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועה 1תנועה 2תנועה 3תשתיות ניקוזסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2סביבה ונוף 3מבנה דרךעצים-גליון 1עצים-גליון 2 הורדת קבצי ממג 0 KB אתר המפות הממשלתי