פרטים על תכנון תוכנית: 2/140/02/9       1012089
קרית גת
קרית-גת
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 4.9033203125 MB אתר המפות הממשלתי
אקוסטיקהאקוסטיקה
פיתוחפיתוח
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות מיםתשתיות מים 1תשתיות מים 2
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2תשתיות ניקוז 3
טכני / תשתיותטכני / תשתיות
שלבי ביצועשלבי ביצוע
אחרבדיקה סייסמית
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 30/12/12 י.פ. 6520 nevo
רמ'י
דינה אמר קוריאל אברהם
מגורים
וד"ל
קרית גת צפון - מתחם 07
493.514
מטרת התוכנית :
הקמת שכונת מגורים חדשה שהוגדרה כמתחם 07 בתכנית מתאר צפון קרית גת
וכוללת מבנים ציבוריים, מסחר, שטחים פתוחים, פארקים ושימושים אחרים
הנדרשים בשכונה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה17/08/2011 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה05/04/2012 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/2012 המבשר
פרסום הפקדה ברשומות03/07/2012 6440  
החלטת אישור24/09/2012 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף ברשומות30/12/2012 6520  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
281224
308027, 40, 42, 84, 126, 129, 142
30892-162
30922-106
גושים
חלקות
 
30803, 7, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 31, 43, 48, 49, 55, 63, 97, 105
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 147.50129.8916724031193600
מוסדות ציבוריים 52.1910.5870000
מסחר ומשרדים 4.270.871174467000
שטח לדרכים 140.00228.37410000
שטחים פתוחים 146.61429.71420000
אחר 2.9370.670000
סה"כ 493.514100265257757100600
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
1/101/02/9 שינויפרסום לתוקף ברשומות 26/06/77 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 926 KB
101/02/9 שינויפרסום לתוקף ברשומות 25/10/75 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 6.6611328125 MB אתר המפות הממשלתי
תמ"מ 14/4 שינוי 48 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 29/08/07
ד/268/02/6 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 12/05/03 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 8.0703125 MB אתר המפות הממשלתי
1/131/03/6 שינויפרסום לתוקף ברשומות 04/05/97 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 989 KB
131/03/6 שינויפרסום לתוקף ברשומות 26/03/81 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1022 KB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
606-0292227 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 28/08/15 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 14.9580078125 MB אתר המפות הממשלתי
606-0304055 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 14/07/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פיתוח הורדת קבצי ממג 30.76171875 MB
606-0305300 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 21/01/16
606-0318139 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 13/12/16
606-0346635 שינויפרסום לתוקף ברשומות 16/07/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 3.4892578125 MB
606-0435602 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 20/06/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 10.580078125 MB אתר המפות הממשלתי
606-0532242 שינויפרסום לתוקף ברשומות 19/07/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 2.544921875 MB
606-0627430 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 17/01/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 1.37890625 MB
606-0670570 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 11/04/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 1.9951171875 MB
606-0737445 שינויפרסום לתוקף ברשומות 29/07/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויחוות דעת סביבתיתפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 1.9990234375 MB אתר המפות הממשלתי