פרטים על תכנון תוכנית: 3/140/03/9       1012166
קרית גת
קרית-גת
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 4.734375 MB אתר המפות הממשלתי
אקוסטיקהאקוסטיקה
פיתוחפיתוח
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות חשמלתשתיות חשמל
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז
סביבה ונוףסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2סביבה ונוף 3
אחרדוח הידרולוגי
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 13/03/13
רמ'י
אדר' יעקב יער,יחיאל קורין
מגורים
וד"ל
מתחמים 03-04 בצפון קרית גת, צפונית מזרחית לצ. פלוגות
667.431
מטרת התוכנית :
קביעת הוראות ונחיות בניה במסגרת תכנית מפורטת למתחמים 03-04
בקרית גת צפון.
1. חלוקה למגרשי מגורים וקביעת סיווג יעוד המגורים.
2. קביעת הוראות בניה: זכויות בניה, קווי בנין, מספר קומות, מס' יח"ד
במגרש.
3. קביעת הסדרי תנועה וחניה.
4. קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
5. קביעה לפיתוח השטח: כבישים, תשתיות, גינון.
6. יעוד מגרשים למוסדות ציבור וקביעת הוראת בניה בהם.
7. הוראות לפיתוח נופי בתחום המתחם.
8. קביעת מגרשים למתקנים הנדסיים.
9. לשנות את יעוד הקרקע מקרקע חקלאית ומבני משק ל: מגורים א', מגורים
ב', מגורים ג', מגורים ד', מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח,
דרך מוצעת וחזית מסחרית.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה12/12/2011 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2012 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/2012 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות23/07/2012 6449  
החלטת אישור18/11/2012 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים13/03/2013 ישראל פוסט
פרסום לתוקף ברשומות20/03/2013 6566  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
28122-54, 66-90, 97-121, 137-198, 207-346
גושים
חלקות
 
281255-65, 91-96, 122-136, 199-206
30802, 3, 20, 23
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 259.48538.881886634282609108000
מוסדות ציבוריים 86.53412.97170000
שטח לדרכים 159.6323.92230000
שטחים פתוחים 160.58624.06200000
אחר 1.1960.18170000
סה"כ 667.4311002656634282609108000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"א 37א1 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 09/04/02
1/101/02/9 שינויפרסום לתוקף ברשומות 26/06/77 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 926 KB
101/02/9 שינויפרסום לתוקף ברשומות 25/10/75 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 6.6611328125 MB אתר המפות הממשלתי
140/02/9 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 28/06/13 תקנון סרוק תשריט פיתוחפרוגרמה לשטחי ציבורתנאים לשינוי שטחים ממגרש למגרשתנועהתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2תשתיות ניקוז 3טכני / תשתיות 1טכני / תשתיות 2טכני / תשתיות 3הידרולוגיההתחדשות עירוניתפשטי הצפה הורדת קבצי ממג 2.2958984375 MB אתר המפות הממשלתי
תמ"מ 14/4 שינוי 48 מפרטתפרסום לתוקף בעיתונים 29/08/07
1/131/03/6 שינויפרסום לתוקף ברשומות 04/05/97 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 989 KB
131/03/6 שינויפרסום לתוקף ברשומות 26/03/81 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1022 KB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
606-0171488 שינויפרסום לתוקף ברשומות 02/12/15 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
606-0269266 שינויפרסום לתוקף ברשומות 08/07/15 תקנון סרוק מצב מאושרמצב מוצע-גליון 1מצב מוצע-גליון 2 תלצר-68-גליון 1תלצר-68-גליון 2
606-0411017 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 14/02/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
606-0675876 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 26/02/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע טבלאות איזון והקצאהתנועהבינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 8.7890625 MB אתר המפות הממשלתי
606-0767814 שינויפרסום לתוקף ברשומות 10/06/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 1.2783203125 MB