פרטים על תכנון תוכנית: 4/140/03/9       1012183
קרית גת
קרית-גת
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מקראתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 3.9345703125 MB אתר המפות הממשלתי
אקוסטיקהאקוסטיקה
פיתוחפיתוח
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה
תשתיות חשמלתשתיות חשמל 1תשתיות חשמל 2
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
בינויבינוי 1בינוי 2
אחרבדיקה סייסמיתהנחיות לעבודות מילוימים וביובעבודות עפרתשתיות מים וביוב
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 03/04/13
רמ'י
ת.ה.ל ליטרסדורף בע"מ
מגורים
מחוזית
קרית גת צפון - מתחם 02
236.386
מטרת התוכנית :
הקמת שכונת מגורים חדשה שהוגדרה כמתחם 02 בתכנית המתאר החדשה של צפון
קריית גת שאושרה להפקדה מס' 140/02/9.
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית, נחל ודרך - למגורים, מבני ציבור, שטח
ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים, דרכים - הכל עפ"י התשריט.
2. התווית דרכים חדשות.
3. קביעת השימושים המותרים בייעודי הקרקע השונים.
4. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטחים הפתוחים.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים12/10/2012 העיר כאן דרו
פרסום הפקדה ברשומות22/10/2012 6486  
פרסום הפקדה ברשומות14/11/2012 6496  
פרסום לתוקף בעיתונים03/04/2013 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות30/04/2013 6584  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
28125, 23, 24, 247
29092-132, 135-172, 175, 176
גושים
חלקות
 
2909133, 134
30802-4, 7, 16, 17, 20, 23, 25, 37, 53, 55, 58, 63, 67, 73, 75
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 114.11748.28138219120123300
מוסדות ציבוריים 18.1837.6970000
שטח לדרכים 73.9731.2920000
שטחים פתוחים 29.68312.56150000
אחר 0.4330.1840000
סה"כ 236.386100166219120123300
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"א 37א1 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 09/04/02
140/02/9 מפרטתפרסום לתוקף בעיתונים 28/06/13 תקנון סרוק תשריט פיתוחפרוגרמה לשטחי ציבורתנאים לשינוי שטחים ממגרש למגרשתנועהתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2תשתיות ניקוז 3טכני / תשתיות 1טכני / תשתיות 2טכני / תשתיות 3הידרולוגיההתחדשות עירוניתפשטי הצפה הורדת קבצי ממג 2.2958984375 MB אתר המפות הממשלתי
תמ"מ 14/4 שינוי 48 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 29/08/07
131/03/6 שינויפרסום לתוקף ברשומות 26/03/81 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1022 KB אתר המפות הממשלתי
תמ"א 3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 01/09/76
תמ"א 35 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 27/12/05
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
606-0297077 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 17/03/16
606-0376723 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 11/08/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינוי-חלק 1בינוי-חלק 2בינוי-חלק 3 הורדת קבצי ממג 30.1669921875 MB אתר המפות הממשלתי
606-0397604 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/12/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 8.4814453125 MB אתר המפות הממשלתי
606-0541862 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 23/08/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 6.78515625 MB אתר המפות הממשלתי
606-0836627 שינויפרסום הפקדה ברשומות 11/08/21