פרטים על תכנון תוכנית: 215-0426858 (ג/23016)       2051505
עפולה
עפולה
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 14.2421875 MB אתר המפות הממשלתי
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
דרכים, תנועה וחניהדרכים, תנועה וחניה
בינויבינוי
סביבה ונוףסביבה ונוף
אחרמים וביוב-פרשה טכניתניהול מי נגר-פרשה טכניתנספח מים וביובנספח ניהול מי נגר עילינספח עציםפרסום למתן תוקף
מתאר מקומית
פרסום לתוקף ברשומות 15/02/18 י.פ. 7702 nevo
מגורים
מחוזית
רח' ז'בוטינסקי 4
44.648
מטרת התוכנית :
הקמת שכונת מגורים מצפון מזרח למרכז הרפואי "העמק" בעפולה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה02/01/2017 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה03/05/2017 הוסב מבקרת פ
פרסום הפקדה ברשומות16/10/2017 7599  
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/2017 הארץ
החלטת אישור17/01/2018 מבאת
פרסום לתוקף ברשומות15/02/2018 7702  
פרסום לתוקף בעיתונים22/02/2018 הארץ
פרסום לתוקף בעיתונים23/02/2018 ישראל היום
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
1677921-32
17768181
1777184
גושים
חלקות
 
167799, 13
17768150
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 16.64137.2745885123800
מוסדות ציבוריים 7.5616.9330000
שטח לדרכים 10.03522.4840000
שטחים פתוחים 10.41223.3220000
סה"כ 44.648100135885123800
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/12567 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 19/01/05 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.2099609375 MB אתר המפות הממשלתי
ג/18647 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 01/11/11 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.7646484375 MB
תמ"א 34/ב/3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 18/12/06 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2תשריט 3תשריט 4תשריט 5