פרטים על תכנון תוכנית: ג/17000       2010222
עפולה
עפולה
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 2.92578125 MB אתר המפות הממשלתי
טבלאות איזון והקצאהטבלאות איזון והקצאה
תנועהתנועה 1תנועה 2תנועה 3תנועה 4תנועה 5
בינויבינוי
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
סביבה ונוףסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2
אחר1-עצים בוגריםטבלת שטחים יחידות דיור ומגרשיםעצים בוגרים
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 02/01/13
משרד השכון
אדר' אבישי טאוב
מגורים
וד"ל
עפולה עילית, בצמוד לעוקף 65
807.397
מטרת התוכנית :
1. הקמת שכונת מגורים בעפולה עילית בשטח שבין עפולה הצעירה ודרך 65 -
הנמצאת בתחום תכנית מתאר ג/12567 במתחם F1 - בהיקף של 1296 יח"ד.
2. יצירת תשתית וקביעת תמהיל לענין גודלן של יח"ד והיחס בין דירות
קטנות ודירות גדולות בתחומי הקו הכחול.
3. מתן פתרונות לדיור בר השגה ע"י בניית דירות קטנות עד 75 מ"ר בהתאם
לחוק הוד"ל.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2012 גלובס
פרסום הפקדה ברשומות07/03/2012 6388  
פרסום לתוקף בעיתונים02/01/2013 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות07/03/2013 6560  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
1671377, 108, 110-116
1672468
16774105-111, 249, 253, 320, 324, 395, 404
170129-30
170136-63
170146-24
170158, 12-164
1776148
17763196-198
17765164
גושים
חלקות
 
1671311, 13, 19-21, 27-30, 33, 47-49, 107
167241, 3, 22
167731, 3, 4, 9
167742, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 25, 27-30, 112, 119-121, 255, 323, 389, 405, 479
168361, 4
170121-7
170131-4
170141-4
170152-7, 9
170221, 5-9, 20, 25
170245, 7, 12
172041, 20, 26
177635, 6, 96, 99, 137, 156
177653, 129, 142, 154
17766126, 127, 130
177851, 134
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 309.24838.3167213630130300
שטח לדרכים 126.215.63200000
שטחים פתוחים 334.31541.41590000
אחר 37.6344.6690000
סה"כ 807.397100255213630130300
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 30/07/07 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2תשריט 3תשריט 4 הנחיות סביבתיות-1הנחיות סביבתיות-2הנחיות סביבתיות-3הנחיות סביבתיות-4מערכות הנדסיות-1מערכות הנדסיות-2מערכות הנדסיות-3מערכות הנדסיות-4 הורדת קבצי ממג 16.8662109375 MB
ג/12567 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 19/01/05 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.2099609375 MB אתר המפות הממשלתי
ג/12981 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 24/01/05 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 5.2578125 MB
ג/13259 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 18/03/03 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.12890625 MB אתר המפות הממשלתי
ג/6273 שינויהחלטת אישור 01/08/90
ג/במ/8 שינויפרסום לתוקף ברשומות 13/12/90 תקנון סרוק תשריט 1תשריטתשריט מקראתשריט דרום
תמ"א 34/ב/3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 18/12/06 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2תשריט 3תשריט 4תשריט 5
תמ"א 34/ב/4 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
תמ"א 35 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 27/12/05
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
254-0291492 כפופהאושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 26/03/15 תקנון סרוק מצב מאושר-גיליון 1מצב מאושר-גיליון 2מצב מאושר-גיליון 3מצב מאושר-גיליון 4מצב מאושר-גיליון 5מצב מאושר-גיליון 6מצב מוצע-גיליון 1מצב מוצע-גיליון 2מצב מוצע-גיליון 3מצב מוצע-גיליון 4מצב מוצע-גיליון 5מצב מוצע-גיליון 6
215-0217356 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 07/01/15 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינויאסמכתא לגרסת תשריט הורדת קבצי ממג 6.33984375 MB
215-0239350 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 15/01/15 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע אסמכתא לגרסת תשריט הורדת קבצי ממג 5.7021484375 MB
215-0262840 שינויפרסום להפקדה בעיתונים 13/11/14
215-0328351 שינויפרסום לתוקף ברשומות 12/01/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
תמל/1021 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 01/12/16 תקנון סרוק מצב מאושרמצב מוצע-הגדלה-גיליון 1מצב מוצע-הגדלה-גיליון 2מצב מוצע-הגדלה-גיליון 3מצב מוצע פרוגרמה לשטחי ציבורתשתיות ניקוזסביבה ונוףבינוי 1בינוי 2בינוי 3דוח תחבורתיטיפול במי נגר עילי וניקוזמים וביוב-חלק 1מים וביוב-חלק 2תנועה ודרכים-גיליון 1תנועה ודרכים-גיליון 2תנועה ודרכים-גיליון 3תנועה ודרכים-גיליון 4תשתיות מים וביוב