פרטים על תכנון תוכנית: ג/10352       2004799
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 2.7158203125 MB אתר המפות הממשלתי
טבלאות איזון והקצאהטבלאות איזון והקצאה
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 08/10/03
מעלה יפה נוף
מנספלד
מגורים
מחוזית
הר מיכל - שכ' יפה נוף
101.322
מטרת התוכנית :
עדכון קטע מתכנית ג/5419 - איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והסדרת
מערכת הדרכים ועדכון שימושי קרקע בשטח התכנית.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום הפקדה ברשומות25/07/2000 4904  
פרסום לתוקף בעיתונים08/10/2003 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות06/11/2003 5234  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
גושים
חלקות
 
183905, 14
183911, 3-5, 7-11
1839336
184072, 10, 12-14, 19
גושים
חלקות
 
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 31.27830.8726016600
מוסדות (אחר) 19.85419.59101900
מסחר ומשרדים 1.8871.8610018870
שטח לדרכים 22.06721.7840000
שטחים פתוחים 14.87214.68110000
תיירות ונופש 4.894.8310039120
אחר 6.4746.3960000
סה"כ 101.32210050018557990
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/5419 שינויפרסום לתוקף ברשומות 07/01/93 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.30078125 MB אתר המפות הממשלתי
ג/811 שינויפרסום הפקדה ברשומות 30/11/87
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
223-0226480 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 11/12/15 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
258-0388330 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 09/02/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינוי ופיתוח נופי הורדת קבצי ממג 28.8251953125 MB אתר המפות הממשלתי
ג/12723 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 20/06/02 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.3095703125 MB אתר המפות הממשלתי
ג/14317 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 21/02/08 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.6904296875 MB
ג/16695 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 17/07/09 תקנון סרוק תשריט תנועה הורדת קבצי ממג 3.654296875 MB אתר המפות הממשלתי
ג/20000 כפופהפרסום להפקדה בעיתונים 19/02/13
גנ/18206 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 11/03/11 תקנון סרוק תשריט בינויחתכים הורדת קבצי ממג 620 KB