פרטים על תכנון תוכנית: ג/20463       2013357
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 7.62109375 MB אתר המפות הממשלתי
תנועהתנועה
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
סביבה ונוףסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2
אחר1-ביוב ומיםביוב ומים-2עצים בוגריםעצים-1עצים-2עצים-3עצים-4עצים-5עצים-6תאום מערכותתכנית כבישים כללית
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 30/12/14 י.פ. 6956 nevo
משרד השכון
אדר' קלאודיו מילול
מגורים
מחוזית
בין מחלף יפה נוף, שד' מ"ג המעפילים ואגם מונפורט
153.144
מטרת התוכנית :
הקמת שכונת מגורים בת כ- 185 יחידות דיור. הקמת פארק שכונתי והקצאת
שטחים למבני ציבור.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום הפקדה ברשומות28/08/2014 6864  
פרסום להפקדה בעיתונים03/09/2014 ישראל פוסט
פרסום לתוקף ברשומות30/12/2014 6956  
פרסום לתוקף בעיתונים13/01/2015 ישראל פוסט
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
184071, 3, 27, 33, 34
184281-16
191121
1989123, 56
198921, 2, 21
גושים
חלקות
 
1989111, 18
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 32.72421.37372871016100
מגורים מסחר ומשרדי 53.261800400
שטח לדרכים 24.61116.07230000
שטחים פתוחים 89.17958.23150000
אחר 1.631.0620000
סה"כ 153.144100782951016500
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
5032 שינויפרסום לתוקף ברשומות 15/11/88 תקנון סרוק תשריט
5767 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/02/90 תקנון סרוק תשריט
ג/11309 מפרטתפרסום לתוקף בעיתונים 19/01/03 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.6044921875 MB אתר המפות הממשלתי
ג/12723 מפרטתפרסום לתוקף בעיתונים 20/06/02 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.3095703125 MB אתר המפות הממשלתי
ג/15217 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 08/03/07 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.2529296875 MB אתר המפות הממשלתי
ג/2610 שינויפרסום לתוקף ברשומות 23/11/78 תקנון סרוק תשריט
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
223-0317404 שינויפרסום לתוקף ברשומות 27/11/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
255-0464909 שינויפרסום לתוקף ברשומות 31/01/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויתשתיות חשמלסביבה ונוףתשריט סקר עצים בוגריםביוב ואספקת מים-הוראותביוב-חתךביוב-תנוחהבינוי-חתכים טיפוסייםמים-תנוחהניקוז-פרשה טכניתניקוז-תנוחה הורדת קבצי ממג 36.0166015625 MB אתר המפות הממשלתי