פרטים על תכנון תוכנית: ג/21386       2013556
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
תקנון סרוק
תשריט
דרכים, תנועה וחניהדרכים, תנועה וחניה
בינויבינוי
אחרעצים בוגרים
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 20/08/15 י.פ. 7099 nevo
עיריה
אדר' רמה חיטרון
מגורים
מחוזית
שכונת הבנים 2 - מעלות תרשיחא
7.611
מטרת התוכנית :
הרחבת אזור המגורים מתחת לרח' הבנים בהמשך למבנים בתב"ע מאושרת
ג/18609 תוך שמירת מרחב ראיה פתוח מול הטיילת.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום הפקדה ברשומות15/12/2014 6942  
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2014 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות20/08/2015 7099  
פרסום לתוקף בעיתונים06/09/2015 ישראל פוסט
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
גושים
חלקות
 
1859527, 30
גושים
חלקות
 
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 2.90938.22482024000
שטח לדרכים 1.6621.8120000
שטחים פתוחים 3.04239.9720000
סה"כ 7.611100882024000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 30/07/07 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2תשריט 3תשריט 4 הנחיות סביבתיות-1הנחיות סביבתיות-2הנחיות סביבתיות-3הנחיות סביבתיות-4מערכות הנדסיות-1מערכות הנדסיות-2מערכות הנדסיות-3מערכות הנדסיות-4 הורדת קבצי ממג 16.8662109375 MB
2/53/7 שינויאושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 23/12/91 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 940 KB אתר המפות הממשלתי
ג/18609 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 10/02/12 תקנון סרוק תשריט בינוי הורדת קבצי ממג 1.1201171875 MB אתר המפות הממשלתי
ג/5881 שינויפרסום לתוקף ברשומות 08/11/90 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.345703125 MB
תמ"א 34/ב/4 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
תמ"א 35 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 27/12/05
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
223-0446237 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 02/10/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 13.6103515625 MB אתר המפות הממשלתי