פרטים על תכנון תוכנית: ג/21618       2014228
כפר הורדים, מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
תקנון סרוק
תשריט
טבלאות איזון והקצאהטבלאות איזון והקצאה 1טבלאות איזון והקצאה 2
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות חשמלתשתיות חשמל 1תשתיות חשמל 2
תשתיות ביובתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
סביבה ונוףסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2סביבה ונוף 3
אחרנספח אמצעי מדיניות סביבתיתנספח עציםסקר עצים
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 16/09/16
רמ'י
אדר' עוזי גורדון
תעשיה ומסחר(תעסוקה
מחוזית
מעלות תרשיחא, כפר ורדים, לאורך כביש 8833
458.059
מטרת התוכנית :
תכנון מפורט לאזור תעסוקה המשותף מעלות תרשיחא-כפר ורדים המאושר
בתכנית ג/15442.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה06/03/2014 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה21/07/2014 הוסב מבקרת פ
פרסום הפקדה ברשומות18/01/2016 7187  
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2016 מעריב
פרסום הפקדה ברשומות21/02/2016 7209  
החלטת אישור20/07/2016 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים16/09/2016 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות21/09/2016 7349  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
1839723-26, 29, 31-34, 42, 43
1839877, 78
183991-4, 13, 14, 55, 59
1841212, 13, 26, 27
184153, 29, 30, 32-36, 47-49, 52-56
184183, 7, 19
גושים
חלקות
 
184181, 2
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
שטח לדרכים 130.53728.5270000
שטחים פתוחים 56.88712.42150000
תעשיה ומלאכה 153.08833.4227002444610
תעשיה ומסחר(תעסוקה 112.04524.4626002016840
אחר 5.5021.230000
סה"כ 458.05910098004461450
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/15442 שינויפרסום לתוקף ברשומות 20/06/13 תקנון סרוק תשריט טבלאות איזון והקצאהתנועהתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2תשתיות ביוב 3תשתיות ביוב 4תשתיות מים 1תשתיות מים 2תשתיות מים 3חתכים 1חתכים 2חתכים 3חתכים 4חתכים 5סביבה ונוף 1סביבה ונוף 2שלבי ביצוע הורדת קבצי ממג 6.1357421875 MB אתר המפות הממשלתי
ג/4908 שינויפרסום לתוקף ברשומות 30/03/95 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.818359375 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
223-0523142 כפופהפרסום להפקדה בעיתונים 02/10/17
223-0634915 שינויפרסום לתוקף ברשומות 11/11/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תשריט סקר עצים בוגריםמסמך סקר עצים בוגריםפרסום למתן תוקףתשריט קומפילציה הורדת קבצי ממג 28.3505859375 MB אתר המפות הממשלתי