פרטים על תכנון תוכנית: ג/5549       2001409
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 2.65625 MB אתר המפות הממשלתי
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 05/11/89 י.פ. 3712 nevo
משרד השכון
אמנון רפפורט
מחוזית
מעלות תרשיחא
174.033
מטרת התוכנית :
מטרת התכנית לקבוע חלוקת שטחים לפי היעודים, רשת כבישים ודרכים, שטחי
צבור וכן חלוקת מגרשים בהתחשב עם המבנים הקיימים והמצב בשטח.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
החלטת אישור31/08/1988  
פרסום לתוקף ברשומות05/11/1989 3712  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
1837433, 34, 36-38, 62, 64
1837512
183777
183861-14, 20, 21, 23-27
183871-11, 19, 27, 28, 30
183881, 2, 8, 13
184042, 16, 33, 35, 36
184051, 2, 11
1887814, 26, 32-35, 39, 40
1918820, 21, 39
191891-7, 22-33, 37-40
191902, 3, 16, 17
1919112-19
191921-18
1919328, 29
גושים
חלקות
 
1840415
188736, 8-13
191931-27
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 72.61941.731210000
מוסדות ציבוריים 26.53815.2570000
שטח חקלאי ומרעה 12.5617.2220000
שטח לדרכים 40.69523.38310000
שטחים פתוחים 14.98.5690000
אחר 6.723.8650000
סה"כ 174.0331001750000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/2060 שינויפרסום לתוקף ברשומות 13/09/79 תקנון סרוק תשריט
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
223-0281311 שינויפרסום לתוקף ברשומות 15/11/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
223-0286674 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 30/03/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
223-0295139 שינויפרסום לתוקף ברשומות 27/07/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
223-0298745 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 19/01/17
223-0442558 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 21/08/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 12.025390625 MB אתר המפות הממשלתי
ג/20897 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 26/08/14 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.4130859375 MB אתר המפות הממשלתי
ג/21253 שינויפרסום לתוקף ברשומות 24/09/15 תקנון סרוק תשריט