פרטים על תכנון תוכנית: תמל/1057       2051381
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
תקנון סרוק
תשריט מצב מאושרתשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2
הורדת קבצי ממג 22.431640625 MB אתר המפות הממשלתי
איכות סביבהאיכות סביבה
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה 1תנועה 2
תשתיות חשמלתשתיות חשמל
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
בינויבינוי 1בינוי 2
דרכיםדרכים 1דרכים 2
אחרבחינת השפעות תחבורתיותחומרי חפירה ומילוי-עבודות עפרחומרי חפירה ומילוי-תחשיב עבודות עפרסקר גאולוגיעצים בוגרים-טבלת עצים בפוליגוניםעצים בוגרים-טבלת עצים פרטנייםlפרסום למתן תוקףפרשה טכנית-מים וביובשמירה על עצים בוגריםתנועה-תחבורה ציבורית
תוכנית מועדפת לדיור
פרסום לתוקף ברשומות 02/10/17 י.פ. 7597 nevo
מגורים ונופש
מחוזית
מעלות תרשיחא, מעלה הגליל
783.285
מטרת התוכנית :
תכנון מפורט של שכונת מגורים במתחם 4M על פי תוכנית מתאר מס' ג/13342 הכוללת כ-2,300 יחידות דיור במגוון דפוסי דיור ובינוי לצד שטחים למבני ציבור, שטחים פתוחים ומסחר.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה08/02/2017 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה15/02/2017 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2017 מעריב על הבו
החלטת אישור16/08/2017 מבאת
פרסום לתוקף ברשומות02/10/2017 7597  
פרסום לתוקף בעיתונים02/10/2017 מעריב-הבוקר
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
1989248-52
1990575-77
212175-56
212182-56
212194-111
גושים
חלקות
 
1989114-19
1989213-15, 18, 19
199051-3, 6-18, 21-23, 25, 29-34
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 201.75625.76119320708182900
מגורים מסחר ומשרדי 29.7773.86042000
מוסדות ציבוריים 55.9197.14100000
מסחר ומוסדות ציבור 6.8540.88107100
שטח לדרכים 193.91624.76440000
שטחים פתוחים 286.54736.58360000
אחר 8.5161.0940000
סה"כ 783.285100220320708232000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/13342 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 21/02/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע איכות סביבהפרוגרמה לשטחי ציבורבינויתשתיות ביובתשתיות מיםשלבי ביצועדרכיםאגני ניקוזמערכת השטחים הפתוחיםניהול מי נגר עילי וניקוזניהול מי נגרפריסת שצפים והיררכיית ציריםתנועה וחניהתנועה-חתכים טיפוסייםתשתיות מים וביוב
תמ"א 3 אישור התמ"א/תמ"מפרסום לתוקף ברשומות 01/09/76