פרטים על תכנון תוכנית: 223-0266288 (ג/22159)       2014237
מעלות תרשיחא
מעלות תרשיחא
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
בינויבינוי
תשתיות חשמלתשתיות חשמל
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
סביבה ונוףסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2
אחרכבישים ותנועהנספח מים וביובנספח עצים בוגרים-תמונותנספח עצים בוגריםעצים בוגרים
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 07/06/16
ועדה מקומית
אדר' יוסף צרפתי
מגורים
מחוזית
רח' כזיב
17.266
מטרת התוכנית :
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכ' מגורים קיימת הכוללת שטחים לבניה
רוויה מדורגת למגורים בקיבולת 48 יח"ד בגדלים שונים, התווית דרך,
ורה תכנון של שטחים ציבוריים פתוחים.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה15/06/2015 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה11/11/2015 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/2016 הלוח הבטוח
פרסום הפקדה ברשומות28/01/2016 7195  
החלטת אישור09/05/2016 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים07/06/2016 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות09/06/2016 7281  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
גושים
חלקות
 
2108933, 37
2109126, 27
211511
גושים
חלקות
 
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 6.70938.866100624800
שטח לדרכים 4.56226.4220000
שטחים פתוחים 5.99534.7220000
סה"כ 17.26610010100624800
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/במ/62 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/07/91 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.294921875 MB אתר המפות הממשלתי
מנ/מק/9939 שינויפרסום לתוקף ברשומות 06/11/01 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.3974609375 MB אתר המפות הממשלתי