פרטים על תכנון תוכנית: ג/9209       2001969
מגדל העמק
מגדל העמק
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 8.185546875 MB אתר המפות הממשלתי
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 11/09/97 י.פ. 4567 nevo
משרד השכון
צ.ת.ג. - י. קליין
מחוזית
מגדל העמק
44.7
מטרת התוכנית :
א.הקמת מבני מגורים, דרכים ותשתיות.
ב.שינוי ייעוד משצ"פ, מסחר ומבני ציבור למגורים, ממגורים לשצ"פ
ומשצ"פ למסחר.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום הפקדה ברשומות21/11/1996 4458  
פרסום לתוקף ברשומות11/09/1997 4567  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
1737711-22, 52, 63
1780451, 53
גושים
חלקות
 
173771, 3, 7, 9
174595
1780419, 33, 38, 39
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 16.7237.431912014200
מסחר ומשרדים 0.631.411002250
שטח לדרכים 15.2734.1630000
שטחים פתוחים 10.4723.4240000
אחר 1.613.610000
סה"כ 44.710012191201422250