פרטים על תכנון תוכנית: ג/10176       2050386
מגדל העמק
מגדל העמק
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 4.4169921875 MB אתר המפות הממשלתי
דרכים, תנועה וחניהדרכים, תנועה וחניה 1דרכים, תנועה וחניה 2דרכים, תנועה וחניה 3דרכים, תנועה וחניה 4דרכים, תנועה וחניה 5
בינויבינוי
חתכיםחתכים
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 19/12/02
משרד השכון
9ת"ג - י קליין
מגורים
מחוזית
מגדל העמק
209.229
מטרת התוכנית :
א.תכנון שכונת מגורים אשר בתיה יהיו בנינים משותפים, רגילים ומדורגים
וכן צמודי קרקע (קוטג'ים טוריים).
ב.התווית דרכים חדשות בתיאום עם המערכת העירונית הקיימת, האמורות
להשתלב במערכת הדרכים העתידית של העיר.
ג.קביעת ייעודי קרקע למבני ציבור האמורים לשרת את השכונה.
ד.קביעת ייעודי קרקע לשצ"פים.
ה.קביעת אופי הבינוי והתאמתו לנתוני השטח ומערכות התשתית.
ו.חלוקה מחדש בתחום התכנית בהתאם לייעודים הנדרשים.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
נדונה בועדת תכנון12/07/2000  
פרסום הפקדה ברשומות09/08/2001 5009  
פרסום לתוקף בעיתונים19/12/2002 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות16/01/2003 5147  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
1737759, 73, 74, 78
1745827, 34
1745920, 37
178096, 7
178819, 15-81, 83-90, 94, 98, 103, 108, 113, 118, 135-150
גושים
חלקות
 
173771, 3, 7, 9, 24, 26
174581, 2
174591, 2, 4-7, 13-15, 17
178092
178817, 8, 10-14, 82
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 82.839.57516840055000
מוסדות ציבוריים 16.57.8960000
מסחר ומשרדים 2.1451.031002480
שטח לדרכים 39.65618.95160000
שטחים פתוחים 56.63427.0790000
אחר 11.4945.4920000
סה"כ 209.22910085684005502480
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/3370 שינויפרסום לתוקף ברשומות 10/09/81 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2 הורדת קבצי ממג 4.384765625 MB אתר המפות הממשלתי
ג/במ/61 שינויפרסום לתוקף ברשומות 30/06/92 תקנון סרוק תשריט בינויחתכיםדרכים הורדת קבצי ממג 1.7275390625 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
221-0465195 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 20/02/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינוי הורדת קבצי ממג 7.5517578125 MB אתר המפות הממשלתי
221-0466839 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 15/03/17
221-0735464 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/11/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 5.4091796875 MB
ג/20819 שינויפרסום לתוקף ברשומות 28/03/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע קומפילציה תמ הורדת קבצי ממג 17.2265625 MB אתר המפות הממשלתי