פרטים על תכנון תוכנית: מכ/448       3003900
טירת הכרמל
מורדות הכרמל
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 6.8251953125 MB אתר המפות הממשלתי
אחראחר
בינויבינוי
חתכיםחתכים 1חתכים 2
סביבה ונוףסביבה ונוף 1
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 14/05/00 י.פ. 4879 nevo
רמ'י
אד' נתי רותם
מגורים
מחוזית
דרום רח' ז'בוטינסקי, טירת כרמל
123.2
מטרת התוכנית :
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכ' מגורים בהיקף של כ-500 יח"ד מגורים
ו-120 יח"ד דיור מוגן, ע"י שינוי יעוד הקרקע וקביעת הוראות ומגבלות
בניה.
ב. לפתח שטחי ציבור פתוחים וקביעת השימוש בהם.
ג. ליעד שטחים למבני ציבור.
ד. ליעד שטחים למסחר.
ה. קביעת הוראות בניה,קוי בין עקרונות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה.
ו. ארגון המערכת התחבורתית לסוגיה.
ז. איחוד וחלוקה מחדש של החלקות במתחם לצורך יצירת מגרשים ליעודים
השונים .
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
הוגשה למקומית01/07/1996  
הומלצה במקומית01/10/1996  
נדונה בועדת תכנון12/03/1997 ו.מחוזית
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1998 ישיבה 41
אישור ולק"ח02/11/1998  
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1999 עיתונות
פרסום הפקדה ברשומות25/03/1999 4739  
דיון בהתנגדויות13/07/1999  
החלטת אישור13/07/1999 בתיקונים
פרסום לתוקף ברשומות14/05/2000 4879  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
101448
1056817
107171-4, 12-17, 19-25, 30-36, 51-53, 56, 63-65, 73, 82, 88, 147, 148
1272336, 60
1272442
גושים
חלקות
 
107175, 6, 11, 79, 109-144, 146
1072131, 32, 34, 37, 39
1272334
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 25.79920.94104192026400
מגורים מסחר ומשרדי 20.48916.6333733522300
מגורים+מוסדות צבור 4.3353.521693312000
מוסדות ציבוריים 11.149.0430000
שטח לדרכים 46.4937.7410000
שטחים פתוחים 14.72211.9570000
אחר 0.2250.1810000
סה"כ 123.2100268618860700
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/721 שינויפרסום לתוקף ברשומות 20/12/73 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.84765625 MB אתר המפות הממשלתי
מכ/במ/367 שינויבתהליך ביטול 22/03/98
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
355-0070714 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 04/04/13 תקנון סרוק תשריט דרכים, תנועה וחניהבינוי נספח בינוי א-חלק 1בינוי נספח בינוי א-חלק 2בינוי נספח בינוי ב-חלק 1בינוי נספח בינוי ב-חלק 2 הורדת קבצי ממג 966 KB
355-0173633 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 20/06/14 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרוגרמה לשטחי ציבורבינוי-חלק ימניבינוי-חלק שמאליתנועה וחניה-חלק ימניתנועה וחניה-חלק שמאלי הורדת קבצי ממג 23.296875 MB אתר המפות הממשלתי
355-0194266 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 04/01/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פיתוחדרכים, תנועה וחניהבינוי
355-0264556 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 11/09/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 4.6884765625 MB
355-0716795 שינויפרסום לתוקף ברשומות 09/06/20 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 6.5791015625 MB
מכ/518 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 22/07/04 תקנון סרוק תשריט טבלאות איזון והקצאה הורדת קבצי ממג 597 KB אתר המפות הממשלתי
מכ/582/חכ/20/ד/א שינויפרסום לתוקף בעיתונים 16/07/13 תקנון סרוק תשריט אקוסטיקהפרוגרמה לשטחי ציבורתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2תשתיות ניקוז 3סביבה ונוף 1סביבה ונוף 2סביבה ונוף 3סביבה ונוף 4בינוי 1בינוי 2דרכים 1דרכים 2דרכים 3דרכים 4דרכים 5דרכים 6דרכים 71- עצים בוגריםבניה ירוקההשלמת גושיםעצים בוגרים הורדת קבצי ממג 2.79296875 MB אתר המפות הממשלתי
מכ/663/א שינויפרסום לתוקף בעיתונים 17/02/08 תקנון סרוק תשריט תשתיות ניקוז הורדת קבצי ממג 2.0546875 MB אתר המפות הממשלתי
מכ/מק/810 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 18/04/12 תקנון סרוק תשריט בינוי הורדת קבצי ממג 1.9033203125 MB