פרטים על תכנון תוכנית: ג/17856       3006433
עכו
עכו
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצעתרשים סביבה
הורדת קבצי ממג 5.8291015625 MB אתר המפות הממשלתי
בינויבינוי 1בינוי 2
מתאר מקומית
פרסום לתוקף בעיתונים 22/08/10
משרד השכון
אדר'
מגורים
מחוזית
עכו
146.831
מטרת התוכנית :
1. קביעת מסגרת להקמת שכונת מגורים בת 228 יח"ד, על ידי ייעוד שטחים
לשימושי קרקע, וקביעת זכויות בניה לאזורי מגורים, מסחר, בניני
ציבור ןשטחים פתוחים.
2. יצירת תנאים להקמה ולשווק מיידיים של שכונה חדשה של בניינים צמודי
קרקע.
3. קביעת עקרונות בינוי ועיצוב.
4. התווית מערכת ירוקה של דרכים ושבילים להולכי רגל.
5. הקצאת יחידות דיור נגישות והסדרת נגישות לאנשים עם מוגבלות בסביבה
הבנויה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום הפקדה ברשומות24/12/2009 6036  
פרסום לתוקף בעיתונים22/08/2010 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות29/08/2010 6131  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
18004301
18019120, 122, 156, 178, 202, 204, 208, 332, 348, 376, 384, 386, 388, 392, 394-542
1810558, 148, 165, 169
גושים
חלקות
 
1800431-33, 60, 68, 75, 90, 272
180195, 15, 17, 18, 21, 121, 157, 163-168, 171, 175, 179-181, 186, 189-192, 377
1810512, 27, 30, 59, 63, 64, 110, 116, 120-122
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 60.64941.311157320022000
מוסדות ציבוריים 17.11411.6630000
מסחר ומשרדים 1.831.2510032440
שטח לדרכים 49.9234230000
שטחים פתוחים 17.31811.79120000
סה"כ 146.8311001547320022032440
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/14506 שינויפרסום לתוקף ברשומות 12/12/06 תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע בינוי הורדת קבצי ממג 6.2119140625 MB אתר המפות הממשלתי
ג/14507 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 19/07/06 תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 2.369140625 MB אתר המפות הממשלתי
ג/849 שינויפרסום לתוקף ברשומות 19/08/93 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.9755859375 MB אתר המפות הממשלתי
ג/15798 שינויפרסום לתוקף ברשומות 05/06/08 תקנון סרוק גליון מס 1-מוצעגליון מס 1-מקראגליון מס 1-קייםגליון מס 2-מוצעגליון מס 2-מקראגליון מס 2-קייםגליון מס 3-מוצעגליון מס 3-מקראגליון מס 3-קייםגליון מס 4-מוצעגליון מס 4-מקראגליון מס 4-קייםגליון מס 5-מוצעגליון מס 5-מקראגליון מס 5-קייםגליון מס 6-מוצעגליון מס 6-מקראגליון מס 6-קייםגליון מס 7-מוצעגליון מס 7-מקראגליון מס 7-קייםגליון מס 8-מוצעגליון מס 8-מקראגליון מס 8-קייםגליון מס 9-מוצעגליון מס 9-מקראגליון מס 9-קיים הורדת קבצי ממג 54.939453125 MB אתר המפות הממשלתי