פרטים על תכנון תוכנית: ג/נה/מק/109       3008225
נהריה
נהריה
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 4.572265625 MB אתר המפות הממשלתי
טבלאות איזון והקצאהטבלאות איזון והקצאה
בינויבינוי
אחרסקר עציםעצים בוגרים-גליון 1עצים בוגרים-גליון 2
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 14/03/14
משרד השכון
צמיר אדריכלים
מגורים
מקומית
במבואות המזרחיים לגבעת טרומפלדור
203.514
מטרת התוכנית :
1. קביעת הוראות בנייה: שינוי גובה בניינים, שינוי מרווחי בנייה,
הגדלת תכסית, הרחבת דרכים.
2. איחוד וחלוקה של ייעודי קרקע בלא שינוי בשטח כולל של הייעודים:
אזור למבני ציבור, מסחר, שצ"פ, מעברים ורחבות, וכן בלא שינוי
בזכויות הבנייה במגרשי המגורים.
3. ניוד שטחי בניה ממגרש למגרש.
4. שינוי גודל מגרש מנימלי וקביעת הוראות לחלוקה למגרשים.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2013 המבשר
פרסום הפקדה ברשומות12/06/2013 6608  
פרסום לתוקף בעיתונים14/03/2014 ידיעון עפולה
פרסום לתוקף ברשומות02/04/2014 6780  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
1816220
1959329, 30, 33, 42, 45, 51, 55, 57-59, 61, 76, 78, 98, 102, 103, 107-110, 113, 116-118, 120, 123, 125, 127, 129, 130, 133, 135, 137-140, 142-145, 150, 160, 190-213
גושים
חלקות
 
1815011, 113
1815157-59, 100, 102, 105, 112, 145
18162136
1820818-20
1833424
195932, 3, 6, 8, 10-14, 17-19, 21, 26-28, 31, 32, 34-41, 43, 53, 54, 56, 60, 62-66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 81-83, 97, 99-101
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 72.91335.831016566259200
מגורים מסחר ומשרדי 14.8987.3224145715500
מוסדות ציבוריים 30.63115.0570000
מסחר ומשרדים 3.71.8218586000
שטח לדרכים 64.85531.87370000
שטחים פתוחים 16.5178.1270000
סה"כ 203.5141006421570574700
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
ג/12877 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 10/06/09 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מקראתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 5.9912109375 MB אתר המפות הממשלתי
ג/נה/מק/100 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 19/01/12 תקנון סרוק תשריט ט. הקצאות המהווה חלק מהתקנון הורדת קבצי ממג 2.0732421875 MB