פרטים על תכנון תוכנית: תמל/1013       3009000
נהריה
נהריה
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז
סביבה ונוףסביבה ונוף
אחרחשמל תאורה ותקשורתנספח פרוגרמתישימור עצים
תוכנית מועדפת לדיור
פרסום לתוקף בעיתונים 19/12/16
רמ'י
אדר' יחיאל קורין
מגורים
מחוזית
מערבית לדרך מס' 4 ודרומית לרח' מסריק
186.969
מטרת התוכנית :
קבביעת הוראות והנחיות בניה במסגרת תכנית מפורטת לתכון שכ' מגורים
במתחם ב' בנהריה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה09/12/2015 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2016 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2016 מעריב
החלטת אישור26/10/2016 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים19/12/2016 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות22/12/2016 7407  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
18209125, 468, 519-521
212094-42, 44
גושים
חלקות
 
1820932, 35, 36, 39-41, 46-48, 59-64, 72, 77, 123, 124, 127, 408, 466, 473, 494, 496
195918-12, 36, 37, 40
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 47.85625.61421870287500
מגורים+מוסדות צבור 4.2332.261423024000
מוסדות ציבוריים 18.0469.6570000
שטח לדרכים 63.83434.14100000
שטחים פתוחים 41.79722.36120000
תעשיה ומסחר(תעסוקה 11.2035.99100224060
סה"כ 186.969100452229321115224060
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"א 23 שינוי 15 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 24/12/01
ג/8070 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 23/03/95 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.1484375 MB אתר המפות הממשלתי
תמ"א 13 - חוף ים תיכון כפופהפרסום לתוקף ברשומות 25/08/83
תמ"א 3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 01/09/76
תמ"א 35 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 27/12/05