פרטים על תכנון תוכנית: 420-0241646 (מד/11)       4023613
מודיעין-מכבים-רעות
מודיעין
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
תנועהתנועהתנועה 2
בינויבינוי
תשתיות ביובתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2
תשתיות מיםתשתיות מים 1תשתיות מים 2
סביבה ונוףסביבה ונוף
אחרהידרולוגיה ושימור מי נגרטבלת שטחים ציבוריים לפי תאי שטחניקוז והידרולוגיהסקר עציםתכנית אב לתיעול
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 24/02/17
ועדה מקומית
אדר' יעקב יער
מגורים
מחוזית
הגבעות המערביות של העיר מודיעין, שכונת מורשת
1135.464
מטרת התוכנית :
הקמת שכונת מגורים בהיקף של 4,200 יח"ד + 300 יחידות דיור מוגן ויעודי
קרקע נלווים עבור מסחר ותעסוקה. תכנון של מערך התנועה והחניה. תכנון
שטחים עבור מבנים ומוסדות ציבור. תכנון מערך שטחים פתוחים. שמירה על
איכות הסביבה ומערכות תשתית.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה20/06/2016 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה08/08/2016 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2016 גל גפן
פרסום הפקדה ברשומות27/10/2016 7363  
החלטת אישור18/12/2016 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים24/02/2017 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות02/03/2017 7461  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
530071, 94
530134
561686, 88, 89, 91-93, 95, 99, 100, 104
587119
800722-49, 51-68, 70-108
800732, 4-64
גושים
חלקות
 
53004, 7
53011, 4, 6, 12
56164-7, 30, 31, 33, 57, 59, 61, 85
58737
8007250, 69
800733
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 339.39429.8967913225420300
מוסדות ציבוריים 115.51110.17150000
מסחר,מגורים ומוסדו 8.7390.7714420030000
שטח לדרכים 283.89825800000
שטחים פתוחים 359.23631.64220000
תיירות ונופש 18.1261.610030000
תעשיה ומסחר(תעסוקה 5.1210.45200167500
אחר 5.4390.4810000
סה"כ 1135.4641001899574254503197500
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
מד/2020 שינויפרסום לתוקף ברשומות 05/05/99 תקנון סרוק מוצע-חלק ימנימוצע-חלק שמאלימקרא בינוינספח 3-פריסת מבני ציבורתנועה 38 1תנועה 38 2 הורדת קבצי ממג 10.9150390625 MB אתר המפות הממשלתי
מד/במ/3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 25/10/99 תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 6.021484375 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
420-0438523 שינויפרסום לתוקף ברשומות 05/08/19 תקנון סרוק תשריט מצב מאושר-גיליון 1תשריט מצב מאושר-גיליון 2תשריט מצב מוצע תנועהתשתיות ניקוזנספח אקולוגיה-חברת סקר כוללנספח מערכות מים וביובנספח ניהול מי נגרנספח פיתוח סביבתיסביבה ונוף-ייעודי יערות ושמורת טבעסביבה ונוף-ניתוח נופי מרחביסביבה ונוף-תשריט מס. 1סביבה ונוף-תשריט מס. 2סביבה ונוף-תשריט מס. 3סביבה ונוף-תשריט מס. 4סביבה ונוף-תשריט מס. 5פרסום למתן תוקףתיעוד ושימורתשריט ניהול מי נגר הורדת קבצי ממג 21.5 MB אתר המפות הממשלתי
420-0552679 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 26/06/18 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.369140625 MB
420-0716647 שינויפרסום לתוקף ברשומות 04/11/20 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהסביבה ונוףטכני / תשתיותפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 6.4287109375 MB אתר המפות הממשלתי
420-0781880 שינויפרסום לתוקף ברשומות 24/05/20 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 7.2705078125 MB אתר המפות הממשלתי
420-0792291 שינויפרסום לתוקף ברשומות 10/06/21 תקנון סרוק תשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 28.5283203125 MB
420-0821397 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 11/11/20 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע זכויות בניה מאושרתפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 2.79296875 MB אתר המפות הממשלתי
420-0906511 שינויפרסום לתוקף ברשומות 30/05/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרסום חוזר למתן תוקףפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 11.669921875 MB אתר המפות הממשלתי