פרטים על תכנון תוכנית: 420-0138651 (מד/8/23)       4022749
מודיעין-מכבים-רעות
מודיעין
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 5.8798828125 MB אתר המפות הממשלתי
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז
טכני / תשתיותטכני / תשתיות
אחרהידרולוגיה וניקוזחזיתות בנייני מגוריםחזיתות רחוב
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 09/11/14 י.פ. 6912 nevo
ועדה מקומית
משה ספדיה
מגורים
מחוזית
רח' דם המכבים, מרכז העיר מודיעין
347.363
מטרת התוכנית :
1. הקמת מע"ר לעיר מודיעין.
2. עדכון הבינוי לאורך שד' החשמונאים.
3. הקלה מתמ"א 23 לעניין קו בניין מציר הרכבת.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה30/04/2014 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה29/06/2014 מבאת
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/2014 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות27/07/2014 6846  
החלטת אישור06/10/2014 מבאת
פרסום לתוקף ברשומות09/11/2014 6912  
פרסום לתוקף בעיתונים13/11/2014 הארץ
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
556919, 20, 32, 63-65
557012, 14, 26, 27, 39, 53, 58-63, 69-72, 74-77
55718, 12, 39-42, 44, 45
564052, 58, 68, 70, 75-78, 81-91, 93-112
564260, 63-88
565225, 44, 48
565543
573645
58835-9, 13, 14
גושים
חלקות
 
556933
55715, 6
563314, 20, 37
56401-5, 9-11
56411, 3, 5, 10, 12
56421-3, 8, 11, 13, 16, 29, 31, 33, 35, 45, 47, 53
56441, 5
57362, 6
58841, 2
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 83.43824.0217272525111700
מגורים ונופש 6.7461.941012500
מגורים מסחר ומשרדי 5.2621.511012500
מגורים+מוסדות צבור 33.5529.6628220022500
מוסדות ציבוריים 32.3739.32100000
מסחר ומשרדים 17.244.9618220010000
מסחר ותיירות 0.3490.118220010000
מסחר,מגורים ותעשיה 37.62110.838001614150
שטח לדרכים 73.63521.2390000
שטחים פתוחים 47.713.73210000
אחר 9.4472.7230000
סה"כ 347.36310010451912517921614150
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
420-0128678 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 19/11/13 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינויחלוקה לטיפוסי בניה הורדת קבצי ממג 0 KB
מד/1/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 12/02/98 תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 1.6474609375 MB אתר המפות הממשלתי
מד/1/23 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 20/08/03 תקנון סרוק תשריט פיתוחתנועהבינוי 1בינוי 2בינוי 3בינוי 4חתכים 1חתכים 2חתכים 3סביבה ונוף 1סביבה ונוף 2סביבה ונוף 3סביבה ונוף 4 הורדת קבצי ממג 1.56640625 MB אתר המפות הממשלתי
מד/23 שינויפרסום לתוקף ברשומות 23/03/00 תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 7.9091796875 MB אתר המפות הממשלתי
מד/35 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 30/09/07 תקנון סרוק
מד/9/23 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 18/12/13 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינוי הורדת קבצי ממג 2.7412109375 MB אתר המפות הממשלתי
מד/במ/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 22/03/96 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 7.9306640625 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
420-0314377 שינויפרסום לתוקף ברשומות 15/01/17
420-0357186 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 03/11/16 תקנון סרוק תשריט
420-0392902 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 13/06/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 2.376953125 MB
420-0435669 שינויפרסום לתוקף ברשומות 14/05/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 2.5087890625 MB
420-0436196 שינויפרסום לתוקף ברשומות 05/02/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 5.6923828125 MB אתר המפות הממשלתי
420-0443564 שינויפרסום לתוקף ברשומות 04/07/19 תקנון סרוק תשריט טבלאות איזון והקצאהתנועהבינוי-חזית-חתךבינוי-תכניותפרסום למתן תוקףקומפילציה-רקע סטטוטורי קיים הורדת קבצי ממג 7.2607421875 MB אתר המפות הממשלתי
420-0503698 שינויפרסום לתוקף ברשומות 12/03/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויזכויות בניה מאושרות לאחר הקלהזכויות בניה מאושרות לפי תכנית מד-23-8פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 2.953125 MB
420-0505735 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 23/05/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 4.65234375 MB
420-0551440 שינויפרסום לתוקף ברשומות 15/02/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינוינספח טבלת שטחיםפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 3.552734375 MB
420-0635185 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 17/09/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 7.068359375 MB
420-0792291 שינויפרסום לתוקף ברשומות 10/06/21 תקנון סרוק תשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 28.5283203125 MB
420-0872648 שינויפרסום לתוקף ברשומות 22/06/21 הורדת קבצי ממג 2.7451171875 MB אתר המפות הממשלתי
420-0886598 שינויפרסום לתוקף ברשומות 29/04/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 5.884765625 MB אתר המפות הממשלתי