פרטים על תכנון תוכנית: מד/1/9       4022367
מודיעין-מכבים-רעות
מודיעין
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצעתרשים סביבה
הורדת קבצי ממג 8.90625 MB אתר המפות הממשלתי
דרכים, תנועה וחניהדרכים, תנועה וחניה 1דרכים, תנועה וחניה 2
בינויבינוי 1בינוי 2
תוכנית חלוקהתוכנית חלוקה 1תוכנית חלוקה 2
אחרטיפול בעודפי עפר ופסולתעצים בוגרים-1עצים בוגרים-2פיתוח נוף-1פיתוח נוף-2קווי מים וביוב
מתאר מקומית
פרסום לתוקף בעיתונים 06/11/13
משרד השכון
אמריו משה-מאיוס אלי
מגורים
מחוזית
כניסה מערבית למודיעין
964.907
מטרת התוכנית :
תכנון שכונת מגורים בעיר מודיעין, על מרכיביה, אשר תיצור רקמת מגורים
עירונית, המשתלבת במערך העירוני של העיר. האתר בן 1845 יח"ד הכוללים
120 יח"ד מוגן על השירותים הנלווים אליהם.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2013 המבשר
פרסום הפקדה ברשומות11/07/2013 6627  
פרסום לתוקף בעיתונים06/11/2013 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות19/11/2013 6698  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
497817
530013, 16, 18, 26, 35, 37, 38, 41, 42, 59, 71, 75, 84-89, 92-94, 97, 98, 106
530124, 28, 29, 31-36
530223, 24, 31-34
561699
57518
587312
587611, 12
59567-18, 26-44, 47, 52-59, 65, 69-78, 82-107, 110, 112, 118-126, 130, 131, 137, 138, 140, 141, 143-153, 155-159, 164-167, 169-172, 175-179
59575-10, 12-14, 17, 20-27, 29-44, 47-57, 60-75, 78, 80-86, 89, 90, 92-95
8007299
8007337, 43, 52
גושים
חלקות
 
49781
53001-7, 22, 36, 65, 79
53011-6, 8, 10, 12, 14, 30
53021, 7, 9, 15
56166, 30, 61, 85
57514
58737, 8, 10
58765, 9
59565, 6, 19-25, 45, 46, 48-51, 60-64, 66-68, 79-81, 108, 109, 111, 113-117, 127-129, 132-136
595711, 15, 16, 18, 19, 28, 45, 46, 58, 59
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 166.51817.26111368313160500
מגורים+מוסדות צבור 2.4960.261207809000
מוסדות ציבוריים 66.4216.88170000
מסחר ומשרדים 8.4390.8720084000
שטח לדרכים 261.27727.08210000
שטח ללא יעוד מוגדר 62.366.4610000
שטחים פתוחים 392.63340.69460000
תעשיה ומסחר(תעסוקה 0.9510.110034000
אחר 3.8120.3920000
סה"כ 964.9071002023890931695118000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
מד/2020 שינויפרסום לתוקף ברשומות 05/05/99 תקנון סרוק מוצע-חלק ימנימוצע-חלק שמאלימקרא בינוינספח 3-פריסת מבני ציבורתנועה 38 1תנועה 38 2 הורדת קבצי ממג 10.9150390625 MB אתר המפות הממשלתי
מד/8 שינויתוקף ברשומות באישור שר 31/10/00 תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 21.7529296875 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
420-0235622 שינויפרסום לתוקף ברשומות 29/03/15
420-0276402 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 21/12/16
420-0353383 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 28/09/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע בינוי
420-0438523 שינויפרסום לתוקף ברשומות 05/08/19 תקנון סרוק תשריט מצב מאושר-גיליון 1תשריט מצב מאושר-גיליון 2תשריט מצב מוצע תנועהתשתיות ניקוזנספח אקולוגיה-חברת סקר כוללנספח מערכות מים וביובנספח ניהול מי נגרנספח פיתוח סביבתיסביבה ונוף-ייעודי יערות ושמורת טבעסביבה ונוף-ניתוח נופי מרחביסביבה ונוף-תשריט מס. 1סביבה ונוף-תשריט מס. 2סביבה ונוף-תשריט מס. 3סביבה ונוף-תשריט מס. 4סביבה ונוף-תשריט מס. 5פרסום למתן תוקףתיעוד ושימורתשריט ניהול מי נגר הורדת קבצי ממג 21.5 MB אתר המפות הממשלתי
420-0489260 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 28/12/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע זכויות בניה מאושרותפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 5.9873046875 MB
420-0526004 שינויפרסום לתוקף ברשומות 10/06/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 6.5966796875 MB אתר המפות הממשלתי
420-0568899 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 27/12/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע טבלאות איזון והקצאהבינוי ופיתוחזכויות בניה מאושרותפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 6.0966796875 MB אתר המפות הממשלתי
420-0792291 שינויפרסום לתוקף ברשומות 10/06/21 תקנון סרוק תשריט מצב מוצע פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 28.5283203125 MB
420-0831123 שינויפרסום לתוקף ברשומות 14/01/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויזכויות בניה מאושרתפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 4.6904296875 MB אתר המפות הממשלתי
420-0861898 שינויפרסום לתוקף ברשומות 20/04/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 1.421875 MB אתר המפות הממשלתי