פרטים על תכנון תוכנית: תמל/1019       4023460
באר יעקב, לא ידוע
מצפה אפק
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 22.0830078125 MB אתר המפות הממשלתי
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה
תשתיות ביובתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2
תשתיות מיםתשתיות מים 1תשתיות מים 2
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
חתכיםחתכים
סביבה ונוףסביבה ונוף
בינויבינוי 1בינוי 2בינוי 3
דרכיםדרכים
אחרהודעה בדבר תיקון טעות סופרחלוקה לתאי שטחמבנים להריסהמבנים לשימורעצים בוגריםרשימת עצים בוגריםתקנון לפני תיקון טעות סופר
תוכנית מועדפת לדיור
פרסום לתוקף בעיתונים 29/03/17
רמ'י
אדר' עופר קולקר
מגורים
מחוזית
חלק משטח מחנות צריפין. מצפון לדרך 4313
397.323
מטרת התוכנית :
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכ' מגורים חדשה הכוללת כ-3200 יחידות
דיור, כ-180,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר וכן מוסדות ומבני ציבור
ושטחים ציבוריים פתוחים בחלק משטח מחנה צריפין המתפנה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה01/02/2015 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה20/10/2015 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים20/04/2016 מעריב
החלטת אישור07/09/2016 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים29/03/2017 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות02/04/2017 7477  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
3831168
3833127
423377, 88, 102
424423, 31, 37-159
גושים
חלקות
 
383199, 150
38331, 2, 4, 5, 8
423313, 14, 38-48, 53, 62, 66
423427, 29, 31
42391, 4, 5, 9, 10, 13, 20
42442, 4, 5, 7-15
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 68.64917.2828185297155100
מגורים+מוסדות צבור 4.1631.0511943225000
מוסדות ציבוריים 71.02517.88190000
מסחר,מגורים ותעשיה 58.99814.851820985139900
שטח לדרכים 121.07730.47320000
שטחים פתוחים 54.3913.69220000
תעשיה ומסחר(תעסוקה 19.0214.793001285950
סה"כ 397.32310012322571432001285950
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"מ 3 שינוי 21 מפרטתפרסום לתוקף בעיתונים 04/11/03 תקנון סרוק תשריט תשתיות והשפעות סביבתיות הורדת קבצי ממג 19.7705078125 MB
תמ"א 23/א/4 מפרטתפרסום לתוקף ברשומות 12/08/10
תמ"א 3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 01/09/76
תמ"א 35 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 27/12/05
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
455-0762278 שינויפרסום הפקדה ברשומות 30/06/21