פרטים על תכנון תוכנית: 499-0241307       4050080
באר יעקב
מצפה אפק
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 19.7158203125 MB אתר המפות הממשלתי
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 17/04/18 י.פ. 7770 nevo
מגורים
מחוזית
החלק המערבי של צריפין המתפנה, צפונית לכביש 4313 בחלקה הצפוני של באר יעקב
676.973
מטרת התוכנית :
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ- 2750 יח"ד, כ- 11,132 מ"ר שטחי מסחר וכן, מוסדות ומבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים בשטח צריפין המתפנה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה24/01/2017 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה10/03/2017 הוסב מבקרת פ
פרסום הפקדה ברשומות15/08/2017 7567  
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2017 ישראל היום
החלטת אישור03/12/2017 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף ברשומות17/04/2018 7770  
פרסום לתוקף בעיתונים03/05/2018 גל גפן-ראשון
פרסום לתוקף בעיתונים04/05/2018 גלובס
פרסום לתוקף בעיתונים04/05/2018 מעריב-הבוקר
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
42393, 18, 25, 29
424358, 59
424418, 21, 25, 26, 29, 33, 35, 129
42456, 18, 21, 49
732937, 42
גושים
חלקות
 
42391, 2, 4, 13, 20
42442, 4, 5, 7, 8, 11-14
42451-3, 13, 16
4246246
73291
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 150.87422.2937375915275000
מגורים+מוסדות צבור 4.5430.6710250203700
מוסדות ציבוריים 91.2713.4850000
שטח לדרכים 118.89517.56220000
שטחים פתוחים 264.64739.09190000
תיירות ונופש 38.7275.7210060000
אחר 8.0171.1810000
סה"כ 676.973100863759153000263700
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"מ 3 שינוי 21 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 04/11/03 תקנון סרוק תשריט תשתיות והשפעות סביבתיות הורדת קבצי ממג 19.7705078125 MB
מח/85 שינויפרסום לתוקף ברשומות 21/11/01 תקנון סרוק תשריט מס 1 חלק ימניתשריט מס 1 חלק שמאליתשריט מס 2 חלק ימניתשריט מס 2 חלק שמאלי אחרחתכיםתנועה חלק ימניתנועה חלק שמאליקווי בניין חלק ימניקווי בניין חלק שמאלי הורדת קבצי ממג 8.21875 MB אתר המפות הממשלתי
ממ/1/1556 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 17/01/13 תקנון סרוק תשריט אקוסטיקהטבלאות איזון והקצאה הורדת קבצי ממג 931 KB אתר המפות הממשלתי
ממ/825 שינויפרסום לתוקף ברשומות 03/06/82 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.75390625 MB אתר המפות הממשלתי
תמ"א 35 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 27/12/05