פרטים על תכנון תוכנית: תמל/1018       4023478
באר יעקב
מצפה אפק
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 39.5673828125 MB אתר המפות הממשלתי
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות ביובתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2
תשתיות מיםתשתיות מים 1תשתיות מים 2
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2תשתיות ניקוז 3
סביבה ונוףסביבה ונוף 1סביבה ונוף 2
אחרמבנים להריסהמגבלות גובה בניהמתחמי תכנוןעצים בוגרים-גיליון 1עצים בוגרים-גיליון 2עצים
תוכנית מועדפת לדיור
פרסום לתוקף בעיתונים 27/12/16
רמ'י
אדר' אלי פירשט
מגורים
מחוזית
חלק משטח מחנות צריפין, צפונית לכביש 4313
433.385
מטרת התוכנית :
הקמת שכונת מגורים חדשה בת כ- 3700 יחידות דיור הכוללת מבני מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים. כמו כן התווית מערכת דרכים חדשה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה01/10/2015 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה20/10/2015 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/2016 ישראל היום
החלטת אישור10/10/2016 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים27/12/2016 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות28/12/2016 7410  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
422111, 14, 109, 110
42333-12, 16-19, 21-25, 30-37, 58, 60, 61, 63, 65, 67-70, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 102, 104
42341, 5-8, 13-15, 28, 30, 32, 34, 36, 38
423911, 12, 33
424423, 31, 86, 96, 97, 122
גושים
חלקות
 
423313, 14, 38-40, 53, 62, 66
423427, 29, 31
42394, 10, 20
42449, 15
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 148.1634.1931465960341400
מגורים+מוסדות צבור 14.5823.3625434028600
מוסדות ציבוריים 92.80721.41150000
שטח לדרכים 93.49421.57460000
שטחים פתוחים 83.99719.38200000
אחר 0.3450.0810000
סה"כ 433.385100115520300370000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"א 35 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 27/12/05
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
455-0730457 שינויפרסום ביטול הפקדה 22/04/21
תמל/1018/א שינויפרסום לתוקף בעיתונים 18/11/20 הורדת קבצי ממג 31.083984375 MB אתר המפות הממשלתי