פרטים על תכנון תוכנית: רצ/מק/3/59/1       4019493
ראשון לציון
ראשון לציון
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 3.24609375 MB אתר המפות הממשלתי
טבלאות איזון והקצאהטבלאות איזון והקצאה
בינויבינוי
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 20/02/13
עיריה
עיריה
מגורים
מקומית
שד' היובל, שד' זבוטינסקי וכביש מס' 4 נחלת יהודה
185.225
מטרת התוכנית :
תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.שינוי בחלוקת מס' יח"ד
במגרשים מגורים ג'3.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה06/11/2005 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2006 הוסב מבקרת פ
החלטת אישור08/11/2009 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים26/10/2011 מקור ראשון
פרסום הפקדה ברשומות11/12/2011 6338  
פרסום לתוקף בעיתונים20/02/2013 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות19/03/2013 6565  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
362949, 314, 316, 320-348
3927418
6095195
גושים
חלקות
 
36298, 14-29, 31-34
392720, 21, 90-92, 184, 378, 391, 416, 420, 423, 426
5025196, 197, 199, 201, 202, 292
609565
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 34.82818.8616450075000
מוסדות ציבוריים 39.70221.4330000
מסחר ומשרדים 1.6210.881152406400
מסחר,מגורים ומוסדו 1.4480.781152406400
שטח לדרכים 79.14742.73110000
שטחים פתוחים 26.41514.2670000
אחר 2.0641.1110000
סה"כ 185.2251003019498087800
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
רצ/1/59/1 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 17/02/11 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.1484375 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
413-0143941 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 26/12/13 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינוי הורדת קבצי ממג 1.1181640625 MB אתר המפות הממשלתי
413-0221697 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 18/11/15 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינוי הורדת קבצי ממג 3.2275390625 MB אתר המפות הממשלתי
413-0475392 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 08/02/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע טבלאות איזון והקצאהאסמכתא לגרסת הוראותאסמכתא לגרסת תשריט הורדת קבצי ממג 2.5419921875 MB אתר המפות הממשלתי
413-0694307 שינויפרסום להפקדה בעיתונים 31/05/21