פרטים על תכנון תוכנית: לה/במ/172       4011960
רמלה
רמלה
תקנון סרוק
תשריט מקראתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 13.3701171875 MB אתר המפות הממשלתי
שינוי למתאר מקומי
פרסום לתוקף ברשומות 19/11/92 י.פ. 4059 nevo
הרשאה לתיכנון
רמי גיל
מגורים
מגורים
מתחם השופטים
342.568
מטרת התוכנית :
1. התווית רשת דרכים והגדרת אופי השימוש בה, כמסומן בתשריט.
2. קביעת איזורי מגורים , תכליות והוראות בניה והתווית מגרשים למגורים
3. הקצאת מגרשים למבני ציבור וש.צ.פ. ומגרשים מיוחדים והוראות הבניה
בהם.
4. קביעת חזיתןת מסחריות ויחידות מסחריות והגדרת סוג השימוש ואופיו.
5. קביעת הנחיות עיצוביות ואחרות ותנאים להיתרי בניה.
6. קביעת תחומי הוראות שימור ומבנים לשימור ותנאים להיתרי בניה בהם.
וכל זאת על מנת:
א. לשפר את איכות המגורים ורווחתם, ע"י קביעת מספר מירבי של יח"ד
וגודלן, מתן אפשרות להרחבת יחידות ותוספת יחידות חדשות.
ב. לחזק את רמת השירותים ותנאי המחיה ע"י שיפור התשתיות הציבוריות
ומוסדות הציבור.
ג. לעודד את שיפוץ ושיקום המבנים, החצרות והשטחים הציבוריים תוך שימור
אופיים העירוני ו"האוירה האדריכלית הרמלאית" המיוחדת הקימת בחלקים
אלה של העיר.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
החלטה בדיון בהפקדה01/06/1991  
פרסום להפקדה בעיתונים29/06/1992  
פרסום הפקדה ברשומות09/07/1992 4024  
החלטת אישור11/08/1992 פרו. 57/92
פרסום לתוקף ברשומות19/11/1992 4059  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
43455, 7-15, 21, 22, 35, 42, 49, 50
43461, 10, 12, 14-17, 19, 290-327, 329, 333-335, 521, 523, 525, 527, 528, 532, 910
43477, 22, 29, 30, 85
443027, 151, 153-155, 176, 177, 179-183, 188, 189, 195-204
444211
47771-37
47781-45, 50-62, 64-66, 69-72
56051-42
56061-28, 30, 31
56071, 2, 6, 11-51, 62-65
56081-37
56092-6, 9-38
56101-8
56121-38
56131-14
56141, 4, 12
561825, 26
562220, 22
58221, 13-15, 25, 26
58242, 3, 8-10
58291-12, 17-21
גושים
חלקות
 
43453, 6, 20, 25, 32
434618, 20-24
434732, 38
4348231
44301-26, 28-150, 152, 156-175, 178, 184-187, 190-194, 205-209
44311-4, 9-14, 16-26, 29-81
44321-47, 50, 59, 67, 73, 78-80, 83, 85-138
44331-4, 96
44341, 3, 4
4441186
44421-3, 32
477863
560629, 32, 33
56073-5, 7-10
56091, 7, 8
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 147.4243.03361211044227900
מוסדות ציבוריים 27.0337.89100000
שטח לדרכים 126.32536.88620000
שטחים פתוחים 31.5639.21390000
אחר 10.2272.9950000
סה"כ 342.568100477211044227900
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
לה/1000 שינויפרסום לתוקף ברשומות 13/09/73 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 9.1337890625 MB אתר המפות הממשלתי
לה/171 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/01/73 תקנון סרוק הורדת קבצי ממג 22 KB אתר המפות הממשלתי
לה/240 שינויפרסום לתוקף ברשומות 05/05/72 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.3681640625 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
מח/153 שינויפרסום להפקדה בעיתונים 23/03/05
415-0137125 שינויפרסום לתוקף ברשומות 19/03/19 הורדת קבצי ממג 2.041015625 MB
415-0954867 כפופהפרסום הפקדה ברשומות 11/08/21
לה/1/172 שינויפרסום לתוקף ברשומות 29/01/95 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 6.625 MB
לה/12/172 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 25/12/13 תקנון סרוק תשריט תנועהבינויזכויות בניה מאושרות הורדת קבצי ממג 1.505859375 MB
לה/301/א/1 שינויפרסום לתוקף ברשומות 07/10/14 תקנון סרוק תשריט תנועהתשתיות ניקוז
לה/4/172 שינויפרסום לתוקף ברשומות 21/03/02 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.99609375 MB אתר המפות הממשלתי
לה/מק/1/242 שינויפרסום לתוקף ברשומות 08/02/99 תקנון סרוק תשריט תנועה הורדת קבצי ממג 2.3408203125 MB אתר המפות הממשלתי
לה/מק/172/א שינויפרסום לתוקף ברשומות 10/01/00 תקנון סרוק
לה/מק/301/א שינויפרסום הפקדה ברשומות 03/01/00
לה/מק/301/א/1 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 08/11/07 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.4443359375 MB
לה/מק/301/א/3 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 03/09/15 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 9.3076171875 MB אתר המפות הממשלתי
לה/מק/5/172 שינויפרסום לתוקף ברשומות 26/10/00 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.9248046875 MB
לה/מק/5/172/א שינויפרסום לתוקף ברשומות 28/05/07 תקנון סרוק הורדת קבצי ממג 3 KB