פרטים על תכנון תוכנית: לה/16/1000       4006675
רמלה
רמלה
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 1.130859375 MB אתר המפות הממשלתי
שינוי למתאר מקומי
פרסום לתוקף ברשומות 22/04/88 י.פ. 3685 nevo
מ.מ ישראל ואחרים
גלאל מנסור
מגורים
מחוזית
רמלה
95.725
מטרת התוכנית :
1. שינוי יעוד איזור חקלאי ןאיזור מגורים ב'.
2. קביעת דרכים, שבילים, שטח לבניני ציבור, שטח ציבורי פתוח,יחידה
מסחרית וחניה ציבורית.
3. מתן אפשרות לתוספות בניה לבנינים קיימים בהתאם להוראות בלוח
האיזורים.
4. קביעת הוראות בניה וזכויות בניה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום הפקדה ברשומות05/06/1987 3456  
פרסום לתוקף ברשומות22/04/1988 3685  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
434148
43423, 4, 8, 12, 19, 90, 92-94, 99, 102, 104, 107, 110
434412-15, 17-22, 30, 47, 50, 53, 79, 99, 100, 102, 104
437517, 28, 29, 48, 78, 83
גושים
חלקות
 
43425-7, 13, 16, 17, 24-26
434431, 42
437516, 27, 30
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 63.9866.841013298229400
מגורים מסחר ומשרדי 0.40.421160100
מוסדות ציבוריים 4.955.1720000
שטח לדרכים 21.89522.8740000
אחר 4.54.710000
סה"כ 95.7251001093314229500
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
לה/1000 שינויפרסום לתוקף ברשומות 13/09/73 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 9.1337890625 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
מח/146 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 24/08/06 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.361328125 MB אתר המפות הממשלתי
415-0535807 שינויפרסום הפקדה ברשומות 25/09/19
לה/16/1000/א שינויפרסום לתוקף ברשומות 09/08/16 תקנון סרוק תשריט תנועהבינויתשתיות ביובתשתיות מיםתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2מסמך סביבתיסקר שימור עצים
לה/2/16/1000 שינויפרסום לתוקף ברשומות 27/08/95 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.15625 MB אתר המפות הממשלתי
לה/מ/13/16 שינויהתוכנית נדחתה 18/07/17 תקנון סרוק תשריט בינוי הורדת קבצי ממג 1.2900390625 MB אתר המפות הממשלתי
לה/מק/מ/1/2/16 שינויפרסום לתוקף ברשומות 14/12/00 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 244 KB אתר המפות הממשלתי
לה/מק/מ/10/16 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/05/04 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.5205078125 MB
לה/מק/מ/14/16 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 28/09/05 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.2890625 MB
לה/מק/מ/2/2/16 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 09/09/03 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 637 KB
מח/90 שינויפרסום לתוקף ברשומות 30/06/99 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מקראתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 9.533203125 MB אתר המפות הממשלתי