פרטים על תכנון תוכנית: לה/3/170       4050048
רמלה
רמלה
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 4.7490234375 MB אתר המפות הממשלתי
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות ביובתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2
מתאר מקומית
פרסום לתוקף בעיתונים 13/01/14
רמ'י
לוטנר-ברגמן אדריכלים
מגורים
מחוזית
שכונה ג'ואריש
78.855
מטרת התוכנית :
עיקרי מטרות התכנית:
הסדרה תכנונית של חלקה הדרומי של שכונת ג'ואריש ברמלה ובכלל זה:
תכנון 200 יחידות דיור חדשות. יעוד 5.562 דונם למסחר בהיקף 2000 מ"ר
בניה שטח עיקרי ושטח שירות. שינוי במגרש המיועד לשב"צ ותוספת מגרש
שב"צ. הסדרת מערכת דרכים פנימית.
מטרות התכנית:
1. קביעת ייעודי השטחים.
2. התווית דרכים .
3. קביעת עקרונות התכנון הבינוי והפיתוח בתחום התכנית.
4. שינוי מיעוד לאזור מגורים א' לאזור למגורים ב', לבנייני ציבור,
לשצ"פ, לדרכים ולשטח מסחרי.
שינוי מאזור חקלאי לשצ"פ לדרך לאזור מגורים ב' ולמסחר.
שינוי מדרכיםלשטח לבניני ציבור, לאזור מגורים ב', לשצ"פ ולשטח
מסחרי. קביעת מבנים להריסה ועצים לעקירה. קביעת דרכים לביטול.
5. קביעת מגרשים ליעודי הקרקע השונים וקביעת קווי בנין כולל הסדרת
חניות, קביעת הנחיות לבינוי (מנחות בלבד).
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/2011 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות14/06/2011 6250  
פרסום לתוקף בעיתונים13/01/2014 הארץ
פרסום לתוקף ברשומות19/01/2014 6738  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
4359100
474293, 95-108
719016
גושים
חלקות
 
435971, 83, 87, 91
47421, 3, 33-36, 41, 42, 65, 69, 76, 78, 84, 86, 94
718986
719015, 17, 66, 68
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 18.44623.3973250020000
מוסדות ציבוריים 17.37822.0420000
מסחר ומשרדים 5.4996.97165004000
שטח לדרכים 16.17520.5160000
שטחים פתוחים 21.35727.0830000
סה"כ 78.855100193900024000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
מח/170 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 17/06/04 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מקראתשריט מצב מוצע 1תשריט מצב מוצע 2 הורדת קבצי ממג 16.7568359375 MB אתר המפות הממשלתי
לה/1000 שינויפרסום לתוקף ברשומות 13/09/73 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 9.1337890625 MB אתר המפות הממשלתי
לה/1004 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 19/03/98 תקנון סרוק
לה/292 שינויפרסום לתוקף ברשומות 27/11/80 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.3583984375 MB אתר המפות הממשלתי
תמ"מ 3 שינוי 6ב כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 17/09/02
תמ"א 4 שינוי 2 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 25/05/97 תקנון סרוק תשריט גובה מבנים ובטיחות טיסהתשריט 2-הגבלות בניה לגובהתשריט 3-מתחמי רעש מטוסיםתשריט 5-התאמת שימושי קרקעתשריט 6-תמא 4 שינוי 1