פרטים על תכנון תוכנית: לה/188       4006607
רמלה
רמלה
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 2.4580078125 MB אתר המפות הממשלתי
שינוי למתאר מקומי
פרסום לתוקף ברשומות 21/07/94 י.פ. 4231 nevo
חב' "לורמ" ומ' הבנוי
הרץ + פוגל + שוורץ
מחוזית
רמלה, רחובות גובלים:הרצל,ויצמן, שפיק עדס,שמשון הגבור
229.254
מטרת התוכנית :
קביעת יעודי קרקע במרכז העירוני לפי התפריט הבא:
שטח לבניני ציבור, אזור מסחרי, אזור מגורים,אזור מגורים ומסחר,שטח
למוסד ציבורי,שצ"פ,שטח עתיקות פתוח, שצ"פ מיוחד, התווית דרכים, הפקעה
לצרכי ציבור, קביעת הוראות להכנת תכנית עיצוב לציר הולכי רגל המיוחד,
קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום הפקדה ברשומות09/07/1992 4024  
דיון מתן תוקף בועדת תכנון04/10/1992  
פרסום לתוקף ברשומות21/07/1994 4231  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
43461
43473, 7, 9-15, 22, 24, 26-30, 34, 39, 41, 42, 45, 49, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 81, 83-89, 93
4348164, 292
435598, 102, 104, 105
443581, 90-106, 111-116, 118, 125, 128, 131
47771
56082, 6, 7, 32, 33
560925, 26, 31, 32, 37, 38
56221-22
562338
562431, 38
580451-82
58241, 6, 9
58631-8, 12-16, 22, 23, 25
גושים
חלקות
 
434721, 25, 32, 38, 72
4348231
43559, 36
44301, 43-45, 88, 156-158, 161, 162, 170, 171, 173, 178, 185, 194
44321, 2, 137
44341, 2
44352, 3, 73, 75, 77-80
44371, 109
56091, 8
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 15.7256.866023000
מגורים מסחר ומשרדי 28.39212.386028500
מוסדות (אחר) 4.6112.011010000
מוסדות ציבוריים 33.12314.45110000
מסחר ומוסדות ציבור 15.1996.633030000
מסחר ומשרדים 18.6598.146060000
מסחר,מגורים ותעשיה 11.9065.192010800
שטח לדרכים 57.44725.0650000
שטחים פתוחים 43.59219.01150000
אחר 0.60.2610000
סה"כ 229.254100560162300
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
לה/180 שינויפרסום לתוקף ברשומות 17/08/72 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.1953125 MB אתר המפות הממשלתי
לה/182 שינויפרסום לתוקף ברשומות 08/02/79 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 5.7900390625 MB אתר המפות הממשלתי
לה/183 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/09/80 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.716796875 MB אתר המפות הממשלתי
לה/186 שינויפרסום לתוקף ברשומות 23/06/85 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.70703125 MB אתר המפות הממשלתי
לה/187 שינויפרסום לתוקף ברשומות 19/06/88 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.734375 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
415-0364349 כפופהפרסום הפקדה ברשומות 29/01/20
415-0504589 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 12/12/19 תקנון סרוק הורדת קבצי ממג 8.3056640625 MB אתר המפות הממשלתי
415-0928739 שינויפרסום לתוקף ברשומות 27/07/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויתשריט סקר עצים בוגריםמסמך סקר עצים בוגריםפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 9.6669921875 MB אתר המפות הממשלתי
לה/8/188 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 08/11/11 תקנון סרוק תשריט תנועה הורדת קבצי ממג 1.7568359375 MB
לה/מק/1/188 שינויפרסום לתוקף ברשומות 09/04/98 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.9619140625 MB אתר המפות הממשלתי
לה/מק/1/188א שינויפרסום לתוקף ברשומות 28/02/01 תקנון סרוק תשריט בינוי הורדת קבצי ממג 915 KB אתר המפות הממשלתי
לה/מק/188/א שינויפרסום לתוקף ברשומות 09/12/99 תקנון סרוק הורדת קבצי ממג 4 KB
לה/מק/8/188 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 28/10/04 תקנון סרוק תשריט טבלאות איזון והקצאה הורדת קבצי ממג 1.1572265625 MB