פרטים על תכנון תוכנית: רנ/250/א       4019053
ראש העין
ראש העין
תקנון סרוק
תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע
הורדת קבצי ממג 5.4990234375 MB אתר המפות הממשלתי
פיתוחפיתוח 1פיתוח 2
תנועהתנועה
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז
בינויבינוי 1בינוי 2בינוי 3בינוי 4בינוי 5בינוי 6
אחרטיפול בעודפי עפר
מתאר מקומית
פרסום לתוקף בעיתונים 25/04/12
רמ'י
א. זילברברג אדריכלים בע"מ
מגורים
מחוזית
מתחם C
275.775
מטרת התוכנית :
1. הכנת תכנית מתאר מפורטת להקמת שכונת מגורים בת 1363 יח"ד.
2. שינוי קרקע חקלאית וקביעת יעודי קרקע למגורים, בניני ציבור, מסחר,
מגורים מעל חזית מסחרית, שטחים ציבוריים פתוחים, מתקנים הנדסיים,
התווית דרכים ומעברים להולכי רגל.
3. קביעת זכויות והגבלות בניה.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים03/05/2007 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות05/06/2007 5676  
פרסום לתוקף בעיתונים25/04/2012 העיר מלאבס
פרסום לתוקף ברשומות01/05/2012 6407  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
54993, 9, 11
55043, 13
55051
גושים
חלקות
 
54991, 2
55042
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 149.7754.3143265620136300
מוסדות ציבוריים 25.459.23130000
מסחר ומשרדים 6.182.24200141750
שטח לדרכים 60.0721.7820000
שטחים פתוחים 33.37512.1190000
אחר 0.930.34120000
סה"כ 275.775100912656201363141750
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
418-0195958 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 09/10/16 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויתשתיות ביוב 1תשתיות ביוב 2תשתיות מיםסביבה ונוףמים וביוב