פרטים על תכנון תוכנית: רנ/265/א       4018344
ראש העין
ראש העין
תקנון סרוק
מצב מוצע חלק 1מצב מוצע חלק 2מצב קיים חלק 1מצב קיים חלק 2
הורדת קבצי ממג 9.4697265625 MB אתר המפות הממשלתי
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
חתכיםחתכים 1חתכים 2
סביבה ונוףסביבה ונוף
מתאר מקומית
פרסום לתוקף בעיתונים 21/10/10
רמ'י
יער ארכיטקטים
מגורים
מחוזית
מתחם A, ראש העין
774.544
מטרת התוכנית :
1. שינוי יעוד מאזור חקלאי בעיקרו לצורך הקמת שכונת מגורים ובנוסף
שטחים למשרדים ומסחר.
2. יעוד שטחים לצרכי ציבור.
3. התווית דרכים חדשות.
4. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתר בניה.
5. שינוי תכנית אפ/2000 ותכנית רנ/במ/2010.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים14/12/2006 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות30/01/2007 5621  
פרסום לתוקף בעיתונים21/10/2010 מקור ראשון
פרסום לתוקף ברשומות25/11/2010 6163  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
5486168
549552, 53
549774, 75, 79, 80
5498103, 104, 111, 112, 114, 140, 141
5511114
5512105, 107
55817, 16-19, 22, 23, 28-36, 38-50, 52-60, 63-65, 73-75, 77, 78, 81, 87, 90-94, 100, 101, 104-111, 121, 123, 125-128, 130-146, 148-164, 167-174
גושים
חלקות
 
548688, 92, 144
54957, 28, 40, 41
54961, 19
54971, 5, 6, 8, 9, 13, 30, 32, 34, 36, 43, 50, 60, 67, 78
54981, 2, 7, 8, 11, 45, 51, 76, 89, 91, 93, 95, 109, 115, 117
54991, 2, 8
551290, 97, 98
55811-5, 8-15, 20, 21, 24-27, 37, 51, 61, 62, 66-72, 76, 79, 80, 82-86, 88, 89, 95-99, 102, 103, 112-115, 119
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 194.81125.1534538955249700
מגורים מסחר ומשרדי 22.2262.8777632535500
מוסדות ציבוריים 107.34413.86150000
שטח לדרכים 234.05730.22110000
שטחים פתוחים 179.4623.17310000
אחר 36.6464.7340000
סה"כ 774.544100102615280285200
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
אפ/2000 שינויפרסום לתוקף ברשומות 22/04/90 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.5771484375 MB אתר המפות הממשלתי
אפ/במ/2010 שינויפרסום לתוקף ברשומות 22/08/91 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.75 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
418-0128124 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 26/02/14
418-0332536 שינויפרסום לתוקף ברשומות 16/07/18 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 5.2724609375 MB אתר המפות הממשלתי
רנ/265/ב שינויפרסום לתוקף בעיתונים 30/08/12 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע הורדת קבצי ממג 4.51953125 MB אתר המפות הממשלתי