פרטים על תכנון תוכנית: 138/102/03/23       6009803
אופקים
אופקים
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 43.2060546875 MB אתר המפות הממשלתי
טבלאות איזון והקצאהטבלאות איזון והקצאה
תנועהתנועה
תוכנית חלוקהתוכנית חלוקה
אחרבינוי ופיתוח נופינספח כבישיםנספח מים וביובסקר עצים בוגריםסקר עצים-חוברת
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 27/12/17 י.פ. 7655 nevo
מגורים
מחוזית
שכ' רמב"ם
33.947
מטרת התוכנית :
יצירת מסגרת תכנונית להתחדשות עירונית לאורך רחוב הרצל ע"י תכנון של עירוב שימושים של מגורים ומסחר והסדרת הפיתוח והבינוי לאורך רחוב רמב"ם.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/2017 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות19/07/2017 7547  
החלטת אישור27/11/2017  
פרסום לתוקף ברשומות27/12/2017 7655  
פרסום לתוקף בעיתונים27/12/2017 הארץ
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
גושים
חלקות
 
3955683
3955776-92, 94, 96, 97, 137-139, 141, 142, 145, 146
גושים
חלקות
 
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 10.0329.552210248051700
מגורים מסחר ומשרדי 8.22624.238104500102200
שטח לדרכים 12.94638.14110000
שטחים פתוחים 2.0586.0620000
אחר 0.6872.0210000
סה"כ 33.94710044112930517102200
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
82/102/03/23 שינויפרסום לתוקף ברשומות 30/01/86 תקנון סרוק תשריט 1תשריט 2 שיקום 1שיקום 2 הורדת קבצי ממג 2.0947265625 MB אתר המפות הממשלתי