פרטים על תכנון תוכנית: 255/03/2       6008255
אילת
אילת
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 6.76953125 MB אתר המפות הממשלתי
אחרבדיקת לעמידות סייסמיתמי נגר עילי וניקוז
מפורטת
פרסום לתוקף ברשומות 07/08/14 י.פ. 6853 nevo
עיריה
אדר' ישראל חיון
שטחים פתוחים
מחוזית
צפון העיר אילת
1229.954
מטרת התוכנית :
יצירת מסגרת תכנונית לחלוקה מחדש בין שטחי הפולו והגולף מבלי לשנות
את סך השטחים בתכניות המאושרות. שינוי יעוד קרקע מתארי למגורים
במקום שטחי הפולו.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
החלטה בדיון בהפקדה03/09/2012  
פרסום הפקדה ברשומות06/03/2014 6766  
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/2014 ידיעות אילת
החלטת אישור02/06/2014  
פרסום לתוקף ברשומות07/08/2014 6853  
פרסום לתוקף בעיתונים20/08/2014 ישראל פוסט
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:  
גושים
חלקות
 
400651
400691
400701
4011966
גושים
חלקות
 
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 341.38227.7610000
שטחים פתוחים 874.35371.0920000
אחר 14.2191.1640000
סה"כ 1229.95410070000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
195/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 02/12/93 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.65625 MB אתר המפות הממשלתי
200/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 11/09/97 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.35546875 MB אתר המפות הממשלתי
39/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 02/12/93 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.6328125 MB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
602-0453795 שינויפרסום לתוקף ברשומות 22/08/19 תקנון סרוק תשריט מצב מאושרתשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2תשריט מצב מוצע-גיליון 3 תנועה 1תנועה 2תנועה 3תשתיות חשמל 1תשתיות חשמל 2תשתיות ניקוזמסמך סקר עצים בוגרים 1מסמך סקר עצים בוגרים 2דרכים 1דרכים 2דרכים 3אדריכלות-תשריט מצב מוצע קנבינוי ופיתוח-גיליון 1בינוי ופיתוח-גיליון 2בינוי ופיתוח-גיליון 3בינוי ופיתוח-גיליון 4בינוי ופיתוח-גיליון 5בינוי ופיתוח-גיליון 6בניה ירוקהחלוקה לתאי שטח-חלוקה אנליטיתמים וביוב-גיליונות 1,2מים וביוב-גיליונות 3,4,5מים וביוב-פרשה טכניתניהול וטיפול במי נגר וניקוזנספח נופינספח סביבתינספח שלביותסקר גיאולוגי-פרק 1סקר גיאולוגי-פרק 2סקר סייסמי-הנחיות למתכנן שלד המבנהסקר סייסמי-סיכונים מהתקה פעילה+מפה 1-2500פרוגרמה לשטחי ציבורפרסום למתן תוקףקומפילציה הורדת קבצי ממג 183 KB אתר המפות הממשלתי