פרטים על תכנון תוכנית: 53/114/03/2       6004118
אילת
אילת
תקנון סרוק
תשריט
הורדת קבצי ממג 3.388671875 MB אתר המפות הממשלתי
פיתוחפיתוח
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז
חתכיםחתכים
קווי בנייןקווי בניין
הנחיותהנחיות
חוות דעת סביבתיתחוות דעת סביבתית
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 23/10/03
חפח"א
אריק כהן
תיירות ונופש
מחוזית
חוף צפוני, לגונה מזרחית
599.572
מטרת התוכנית :
יצירת מסגרת תכנונית לאזור הלגונה המזרחית וסביבותיה לרבות אזורי
מלונאות, אכסון מלונאי מיוחד, מגורים מיוחד, ספורט ונופש, שטחי ציבור,
חופי רחצה, מיתקנים הנדסיים, דרכים וחניות ציבוריות בחוף הצפוני באילת
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים בייעודי קרקע,
קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
החלטה בדיון בהפקדה18/06/2001  
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2001 בתנאים מחדש
פרסום הפקדה ברשומות15/05/2002 5075  
החלטת אישור14/04/2003 תנאים
פרסום לתוקף בעיתונים23/10/2003 ידיעות
פרסום לתוקף ברשומות16/11/2003 5237  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
400422, 5
400571
401541-9
401551-3
401561-6
401571-4
401581-14
401591-5
401601, 2
401611-7
401621-14
401631, 2, 4-9
401642, 3
401659
401661, 2, 5, 6
גושים
חלקות
 
400681
401541
401551
401561
401571
401581
401591
401601
401611
401621
401631
401641
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 17.1662.8621631717000
מסחר ותיירות 1.350.2310006080
מתקני הנדסה 35.1215.86100000
שטח לדרכים 96.65816.12110000
שטחים פתוחים 269.05744.87170000
תיירות ונופש 173.32928.9110001794520
אחר 6.8911.1520000
סה"כ 599.57210062163171701800600
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
12/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 22/04/88 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 4.28515625 MB אתר המפות הממשלתי
16/114/03/2א שינויפרסום לתוקף ברשומות 24/05/88 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.0927734375 MB
17/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/07/85 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.9794921875 MB אתר המפות הממשלתי
21/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 02/08/88 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 3.3515625 MB אתר המפות הממשלתי
29/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 09/05/91 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.01171875 MB אתר המפות הממשלתי
37/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 26/08/93 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.7587890625 MB אתר המפות הממשלתי
41/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 19/12/95 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 15 KB אתר המפות הממשלתי
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
602-0174854 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 28/08/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע ניהול מי נגר-1ניהול מי נגר-2ניהול מי נגר-3ניקוז ומניעת שיטפונותנספח גבולות המגרשים הורדת קבצי ממג 23.8662109375 MB
602-0789925 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 18/07/21 סביבה ונוף שיקוםטכני / תשתיות 1טכני / תשתיות 10טכני / תשתיות 11טכני / תשתיות 12טכני / תשתיות 13טכני / תשתיות 14טכני / תשתיות 15טכני / תשתיות 16טכני / תשתיות 17טכני / תשתיות 18טכני / תשתיות 19טכני / תשתיות 2טכני / תשתיות 20טכני / תשתיות 21טכני / תשתיות 22טכני / תשתיות 23טכני / תשתיות 24טכני / תשתיות 25טכני / תשתיות 26טכני / תשתיות 27טכני / תשתיות 28טכני / תשתיות 29טכני / תשתיות 3טכני / תשתיות 30טכני / תשתיות 31טכני / תשתיות 32טכני / תשתיות 33טכני / תשתיות 34טכני / תשתיות 35טכני / תשתיות 36טכני / תשתיות 37טכני / תשתיות 38טכני / תשתיות 39טכני / תשתיות 4טכני / תשתיות 40טכני / תשתיות 41טכני / תשתיות 42טכני / תשתיות 43טכני / תשתיות 44טכני / תשתיות 45טכני / תשתיות 46טכני / תשתיות 47טכני / תשתיות 48טכני / תשתיות 49טכני / תשתיות 5טכני / תשתיות 50טכני / תשתיות 51טכני / תשתיות 52טכני / תשתיות 53טכני / תשתיות 54טכני / תשתיות 55טכני / תשתיות 56טכני / תשתיות 57טכני / תשתיות 58טכני / תשתיות 59טכני / תשתיות 6טכני / תשתיות 60טכני / תשתיות 61טכני / תשתיות 62טכני / תשתיות 63טכני / תשתיות 64טכני / תשתיות 7טכני / תשתיות 8טכני / תשתיות 9טכני / תשתיות מפתח_גיליונותטכני / תשתיות פרטים_סטנדרטייםתשריט חלוקה חלוקה_לתאי_שטחמפת בעלויות-1מפת בעלויות-2מפת בעלויות-3מפת בעלויות-4מפת בעלויות-5תפעול מחנות קבלן-הוראות
74/114/03/2 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 04/09/14 תקנון סרוק תשריט בדירה לעמידות סייסמיתמים,ביוב וניקוז הורדת קבצי ממג 7 KB אתר המפות הממשלתי