פרטים על תכנון תוכנית: 602-0251942       6008796
אילת
אילת
הורדת קבצי ממג 104 KB אתר המפות הממשלתי
מתאר מקומית
פרסום לתוקף ברשומות 14/09/20 י.פ. 9097 nevo
מגורים
מחוזית
מזרח העיר אילת צפונית לאזור מלונואת החוף
940.337
מטרת התוכנית :
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה באילת ובה כ- 3,058 יח"ד, ע"י קביעת שינוי ייעוד קרקע, חלוקת מגרשים וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
הוגשה למחוזית01/02/2015  
עמידה בתנאי סף/קליטה07/02/2017 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה06/11/2017  
החלטה בדיון בהפקדה18/02/2019  
קבלת נוסח פרסום הפקדה30/07/2019  
פרסום הפקדה ברשומות08/08/2019 8381  
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/2019 הארץ
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/2019 ישראל היום
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/2019 ערב ערב באיל
החלטת אישור11/05/2020  
פרסום לתוקף ברשומות14/09/2020 9097  
פרסום לתוקף בעיתונים17/09/2020 ישראל היום
פרסום לתוקף בעיתונים17/09/2020 הארץ
פרסום לתוקף בעיתונים17/09/2020 ערב ערב באיל
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
400671
401691, 7
401701
401851
40220999
40221999
40222999
40223999
40224999
40225999
40226999
גושים
חלקות
 
391271
400681
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 277.64229.5378731797305884210
מוסדות ציבוריים 80.4718.56130000
מסחר ומשרדים 0.0720.01300510
שטח לדרכים 301.64432.081250000
שטחים פתוחים 200.64421.34260000
תיירות ונופש 75.4998.036001642121133
תעשיה ומסחר(תעסוקה 1.6160.1710058320
אחר 2.7490.29170000
סה"כ 940.33710026973179730581785161133
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"א 12 שינוי 1 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 21/09/10
109/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 18/06/17 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהסביבה ונוףבינוי 1בינוי 2בינוי 3שלבי ביצועכבישיםמי נגר עילי וניקוזמים וביובניהול הטיפול במי נגר עילי וניקוזנספח מים וביובנספח סקר עציםסקר להערכת סיכוני רעידת אדמהסקר עצים הורדת קבצי ממג 103 KB אתר המפות הממשלתי
2/בת/45 שינויפרסום לתוקף ברשומות 28/02/91 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.6025390625 MB אתר המפות הממשלתי
23/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 01/11/90 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.7451171875 MB אתר המפות הממשלתי
24/114/03/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 13/06/91 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 1.1875 MB אתר המפות הממשלתי
28/101/02/2א שינויפרסום לתוקף ברשומות 01/07/90 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.9130859375 MB אתר המפות הממשלתי
40/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 16/11/97 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.5849609375 MB אתר המפות הממשלתי
90/101/02/2 שינויפרסום לתוקף ברשומות 01/04/14 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 8.6826171875 MB אתר המפות הממשלתי
93/101/02/2 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 08/08/05 תקנון סרוק תשריט מקראתשריט מצב מוצע הנחיות הורדת קבצי ממג 3.5048828125 MB אתר המפות הממשלתי
תמ"א 1 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 12/02/20 תקנון סרוק הורדת קבצי ממג 154 KB