פרטים על תכנון תוכנית: 605-0225284       6009297
באר שבע
באר-שבע
תקנון סרוק
מצב מאושרמצב מוצע-גיליון 1מצב מוצע-גיליון 2
אקוסטיקהאקוסטיקה
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
תנועהתנועה
בינויבינוי
תשתיות חשמלתשתיות חשמל
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז
חתכיםחתכים
חוות דעת סביבתיתחוות דעת סביבתית
אחר08.09.2020-תח108.09.2020-תח2מים וביובמיפוי סיכונים סביבתיסביבה ונוףסקר סייסמיפסולת
מפורטת
פרסום לתוקף בעיתונים 21/09/16
רמ'י
אדר' יעקב יער
מגורים
מחוזית
שטח שבין פארק נחל ב"ש לדרך 25, מערבית לכביש 40
1160.154
מטרת התוכנית :
הקמת שכונת מגורים חדשה לכ- 4,004 יח"ד בגבולה הדרומי של העיר.
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
עמידה בתנאי סף/קליטה04/02/2015 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2015 הוסב מבקרת פ
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2016 המבשר
פרסום הפקדה ברשומות14/06/2016 7283  
החלטת אישור31/08/2016  
פרסום לתוקף בעיתונים21/09/2016 ישראל היום
פרסום לתוקף ברשומות28/09/2016 7352  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
384639, 19-82
384642, 9-52
3846523, 30
386021
386736
3867418-43
3867513, 18-71
387982-25
10040054, 71, 75, 77
4000852
גושים
חלקות
 
384631-5
384641, 3
3846517, 26
386742-7
386752-7
5096113, 16
1004003, 4, 62, 66, 70
4000851
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 462.11939.83781175411357873800
מוסדות ציבוריים 106.3989.17120000
מסחר,מגורים ותעשיה 47.0654.068137327426216000
שטח לדרכים 334.45528.83520000
שטחים פתוחים 210.11718.11650000
סה"כ 1160.15410021513127384004289800
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"א 3 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 01/09/76
תמ"א 34 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 13/07/03
תמ"א 34/ב/4 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 16/08/07
תמ"מ 14/4 שינוי 23 כפופהפרסום לתוקף בעיתונים 06/07/12 תקנון סרוק תשריט טכני / תשתיות הורדת קבצי ממג 3.306640625 MB
163/102/02/5 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 23/06/11 תקנון סרוק מצב מאושר-תרשים סביבהמצב מאושרמצב מוצע-תרשים סביבהמצב מוצע הורדת קבצי ממג 8.419921875 MB אתר המפות הממשלתי
188/02/11 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 07/06/98 תקנון סרוק תשריט הורדת קבצי ממג 2.5693359375 MB אתר המפות הממשלתי
60/102/02/5 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 26/12/96 תקנון סרוק תשריט ועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים הורדת קבצי ממג 2.5546875 MB אתר המפות הממשלתי
605-0365288 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 17/08/16 תקנון סרוק תשריט
תמ"א 34/ב/5 כפופהפרסום לתוקף ברשומות 14/09/09
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
605-0751636 שינויפרסום לתוקף ברשומות 20/05/21 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע פרוגרמה לשטחי ציבורתנועהתשתיות חשמלתשתיות ביובתשתיות ביוב טקסטתשתיות ניקוזתשתיות ניקוז טקסטסביבה ונוף נספח_סביבהבינוי הנחיותתשריט סקר עצים בוגריםמסמך סקר עצים בוגריםגובה מבנים ובטיחות טיסה נספח_מגבלות_בניהבינוי ופיתוחסקר סייסמיסקר היבטים_אנרגטייםסקר סקר_לוגיסטיסקר תיק_תיעוד_מקדיםדרכים בחינת_השלכות_תחבורתיותפרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 31.8583984375 MB אתר המפות הממשלתי
605-0798348 כפופהאושר ע"י רשות רישוי למתקני גז טבעי 21/06/20 תקנון סרוק תשריט מצב מאושר-גיליונות 1-6תשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2תשריט מצב מוצע-גיליון 3תשריט מצב מוצע-גיליון 4תשריט מצב מוצע-גיליון 5תשריט מצב מוצע-גיליון 6 בינוי בינוי_ותיאום_תשתיותחוות דעת סביבתית סקירת_ערכי_טבע_ונוףאסמכתא לגרסת הוראותאסמכתא לגרסת תשריט הורדת קבצי ממג 45 KB אתר המפות הממשלתי