מספר החלטה:  תאריך תוקף:  
תאריך החלטה:  תאריך חתימת שר האוצר:
הערות: 
  מעדכנת את:  1   מבטלת את:  1478   בוטלה על ידי:  1549    


 ילקוט פרסומים: מספר כרך: עמודים: תאריך פרסום: