מספר החלטה:  תאריך תוקף:  
תאריך החלטה:  תאריך חתימת שר האוצר:
הערות: 
         


 ילקוט פרסומים: מספר כרך: עמודים: תאריך פרסום: