מספר החלטה

:

1508

 

תאריך

:

10/5/17

דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן")

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך- 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום י"ד באייר תשע"ז (10 במאי 2017) לתקן את החלטת מועצה מספר 1501 כלהלן:

1.          סעיף 3 יעודכן ונוסחו יהא כלהלן:

"3.      מכירת דירות מחיר למשתכן

3.1.  ככלל, כלל הדירות המשווקות במסגרת מכרז מחיר למשתכן, ישווקו במחיר למשתכן לחסרי דיור, על פי הגרלה כאמור בסעיף 24 להלן.

3.2.  לא נרכשו על ידי הזוכים בהגרלה והזכאים ברשימת ההמתנה מלוא דירות מחיר למשתכן הכלולות במכרז, יהיה הזוכה במכרז רשאי, באישור מוקדם של משרד הבינוי והשיכון, למכור את יתרת הדירות שלא נמכרו כאמור, לחסרי דירה או למשפרי דיור, בתנאים שנקבעו במכרז ובמחיר שלא יעלה על המחיר שנקבע במכרז.

3.3.  בתום שנה מיום קיום ההגרלה, ולאחר שהותר לזוכה במכרז למכור את יתרת הדירות כאמור לעיל - יהיה הזוכה במכרז רשאי למכור את יתרת הדירות לחסרי דירה ולמשפרי דיור שלא במסגרת התנאים והמחיר שנקבעו במכרז, ובלבד שקיבל את אישור משרד הבינוי והשיכון.

3.4.  הועדה לתכנון ופיתוח רשאית לקבוע כי עד 5% מכלל דירות מחיר למשתכן במתחם שיווק מסוים, יבנו עבור משרד הבינוי והשיכון ללא תמורה לטובת דיור ציבורי. קבעה הוועדה לתכנון ופיתוח לעשות כן, יפורסמו במסגרת המכרז תנאים בעניין.

3.5    הועדה לתכנון ופיתוח תקבע כללים בעניין."

 

2.          עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל החלטת מועצה מספר 1501.


נוסח משולב

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך- 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום י"ד באייר תשע"ז (10 במאי 2017) לתקן את החלטת מועצה מספר 1501 כלהלן:

הגדרות

בנייה רוויה

-

מגרש המיועד לבניית לפחות שש יחידות דיור, בשתי קומות, ולפחות דירה אחת בכל קומה, והבניין או הבניינים שיוקמו עליו, ראויים להירשם כבית משותף על פי חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969.

בן מקום

-

חסר דיור, שמקום מגוריו הקבוע ב- 3 השנים האחרונות או ב- 4 שנים מתוך 10 השנים האחרונות, שקדמו לתאריך הגשת בקשת הזכאות, הינו בתחום שיפוטה של הרשות המקומית שבה ייבנה הפרויקט ובלבד שהומצא אישור ממרשם האוכלוסין.

הועדה לתכנון ופיתוח

-

כהגדרתה בהחלטת מועצה 1429 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

זכאי

-

בעל אישור זכאות מאת משרד הבינוי והשיכון לרכישת דירה במסגרת מסלול מחיר למשתכן (ומחיר מטרה).

חסר דיור

-

כהגדרתו בנספח א' להחלטה זו.

משפר דיור

-

כהגדרתו בנספח ב' להחלטה זו.

סדרה א'

-

רשימה המונה כ- 60,000 חסרי דיור ראשונים אשר הגישו בקשה לאישור תעודת זכאות לרכישת דירה בתכנית מחיר למשתכן (ובתכנית מחיר מטרה) עד לתאריך 13.9.2016.

סדרה ב'

 

רשימת הזכאים אשר אינם חלק מסדרה א'.

עודפים

-

הפרש בין תקציב הפרויקט המבוסס על אומדן עלויות עבודות הפיתוח, המאושר על ידי ועדה לתכנון ופיתוח, לבין עלות הפרויקט בפועל, בהתאם לתוצאות המכרזים לביצוע העבודות.

רשימת המתנה

-

כהגדרתה בתקנון בחירת זכאים לרכישת דירות במסלול מחיר למשתכן שיהיה בתוקף במועד ההגרלה.

תמריץ מחיר למשתכן

-

סכום ההנחה מערך הקרקע במכרז כמפורט ובהתחשב בסעיפים 5 - 6 להחלטה זו, כפול שיעור של 12% (להלן: "התמריץ")


1.      שיווק במסלול מחיר למשתכן, בהתאם להחלטה זו (להלן: "מחיר למשתכן"), יבוצע בשנים 2015 - 2017.

2.      ככלל, מגרשים המיועדים לבנייה רוויה, ישווקו במסלול מחיר למשתכן, כאשר המציעים במכרז יתחרו על המחיר הנמוך ביותר למ"ר דירתי בהתאם למפרט בניה שיקבע על ידי משרד הבינוי והשיכון.

3.      מכירת דירות מחיר למשתכן

3.1.           ככלל, כלל הדירות המשווקות במסגרת מכרז מחיר למשתכן, ישווקו במחיר למשתכן לחסרי דיור, על פי הגרלה כאמור בסעיף 24 להלן.

3.2.           לא נרכשו על ידי הזוכים בהגרלה והזכאים ברשימת ההמתנה מלוא דירות מחיר למשתכן הכלולות במכרז, יהיה הזוכה במכרז רשאי, באישור מוקדם של משרד הבינוי והשיכון, למכור את יתרת הדירות שלא נמכרו כאמור, לחסרי דירה או למשפרי דיור, בתנאים שנקבעו במכרז ובמחיר שלא יעלה על המחיר שנקבע במכרז.

3.3.           בתום שנה מיום קיום ההגרלה, ולאחר שהותר לזוכה במכרז למכור את יתרת הדירות כאמור לעיל - יהיה הזוכה במכרז רשאי למכור את יתרת הדירות לחסרי דירה ולמשפרי דיור שלא במסגרת התנאים והמחיר שנקבעו במכרז, ובלבד שקיבל את אישור משרד הבינוי והשיכון.

3.4.           הועדה לתכנון ופיתוח רשאית לקבוע כי עד 5% מכלל דירות מחיר למשתכן במתחם שיווק מסוים, יבנו עבור משרד הבינוי והשיכון ללא תמורה לטובת דיור ציבורי. קבעה הוועדה לתכנון ופיתוח לעשות כן, יפורסמו במסגרת המכרז תנאים בעניין.

3.5.           הועדה לתכנון ופיתוח תקבע כללים בעניין.

4.      הועדה לתכנון ופיתוח תהיה מוסמכת לשנות את הגדרות חסרי דיור ומשפרי דיור בהתאם לצורך בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון. ככל שתחליט הועדה על שינוי הגדרות חסרי דיור או משפרי דיור, ישלח דיווח לחברי המועצה בעניין בדוא"ל. ככל שתהיה התנגדות של מי מחברי המועצה תוך שבעה ימים משליחת הדיווח, העניין יובא לדיון בפני המועצה.

5.      הועדה לתכנון ופיתוח, רשאית לקבוע, במקרים חריגים, מסלול שיווק שונה ממחיר למשתכן בשים לב, בין היתר, לעלות מטלות פינוי ייחודיות המוטלות על אתר, וכן להפחית את שיעור יחידות דיור מחיר למשתכן המשווקות במתחם מסוים. ככל שתחליט הועדה על שינוי מסלול השיווק, ישלח דיווח לחברי המועצה בעניין בדוא"ל. ככל שתהיה התנגדות של מי מחברי המועצה תוך שבעה ימים משליחת הדיווח, העניין יובא לדיון בפני המועצה.


6.      שיעור ההנחה מערך הקרקע במכרז יקבע כלהלן:

ערך קרקע ליחידת דיור (ללא פיתוח) 0 – 150,000 ₪

ערך קרקע ליחידת דיור (ללא פיתוח) 150,001 ₪ ומעלה

80% מערך הקרקע לכל יחידת דיור במחיר למשתכן

120 אלף ש"ח לכל יחידת דיור במחיר למשתכן

 

על אף האמור, במתחם שיווק בו ערך קרקע ליחידת דיור (ללא פיתוח) הינו בין 150,000-0 ₪, ואושרו לגביו מכירת חלק מיחידות דיור שלא במסגרת מחיר למשתכן, יחול שיעור ההנחה (80%) מערך הקרקע גם על יחידות דיור שלא במסגרת מחיר למשתכן.

הוועדה לתכנון ופיתוח תהיה מוסמכת, בנוגע להחלת ההנחה על יחידות הדיור שלא במסגרת מחיר למשתכן, להפחית את שיעור ההנחה ו/או להפחית את שיעור יחידות הדיור הזכאיות להנחה. ככל שתחליט הועדה להפחית את שיעור ההנחה ו/או להפחית את שיעור יחידות הדיור הזכאיות להנחה, ישלח דיווח לחברי המועצה בעניין בדוא"ל. ככל שתהיה התנגדות של מי מחברי המועצה תוך שבעה ימים משליחת הדיווח, העניין יובא לדיון בפני המועצה.

7.      לצורך קביעת שיעור הנחה, תיערך שומה פרטנית לכל מתחם ומתחם, בה המועד הקובע הינו 1.6.2015. תוקף השומה הינו שנתיים מיום המועד הקובע. במקרים חריגים, הועדה לתכנון ופיתוח תהיה רשאית לקבוע מועד קבוע אחר.

8.      משרד הבינוי והשיכון ייקבע מפרט בניה מחייב ליחידות דיור למשתכן שישווקו במכרז במסלול מחיר למשתכן. לא ניתן יהיה לחרוג ממפרט זה גם בהסכמת הרוכש, וזאת למעט פריטים מסוימים שייקבעו מראש בתנאי המכרז.

9.      תנאי לבחירת זוכה במכרז במסלול מחיר למשתכן, הינו קיומן של לפחות שתי הצעות כשרות למתחם. ככל שלא תהיינה 2 הצעות כשרות למתחם, יבוטל המכרז על אותו מתחם. על אף האמור, במכרזים בהם נקבע מחיר מקסימום יהיה ניתן להסתפק בקיומה של הצעה אחת כשרה למתחם. כמו כן, במכרזים חוזרים רשות מקרקעי ישראל תהיה רשאית לקבוע כי ניתן להסתפק בקיומה של הצעה אחת כשרה למתחם.

10.   חסר דיור או משפר דיור שרכשו יחידת דיור במסגרת מכרז מחיר למשתכן (לרבות אלו שרכשו יחידות דיור לפי הוראות סעיף 3 לעיל) לא יהיו רשאים למכור את יחידת הדיור לצד שלישי במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4.

11.   הנהלת רשות מקרקעי ישראל בהתייעצות עם משרד הבינוי והשיכון תקבע כללים להעברת זכויות במקרים חריגים לפני תום התקופה האמורה.

12.   מכרז בו לא הוגשו הצעות יפורסם מחדש פעם אחת נוספת במסלול מחיר למשתכן תוך שתינתן אפשרות לתקן את שיעור ההנחה בערך הקרקע ו/או בשיעור יחידות הדיור המשווקות במסלול מחיר למשתכן באופן שיסייע בבחירת הזוכה. הועדה לתכנון ופיתוח תקבע כללים לעניין זה.

13.   בני מקום

13.1.        "ישובי אזור עדיפות לאומית א", "ישובי אזור עדיפות לאומית ב" ו- "ישובי קו עימות", לעניין סעיף זה, יהיו כהגדרתם בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1443 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

13.2.        עדיפות לבני מקום, במקום בו, רכישת דירת מחיר למשתכן היא על ידי בן מקום יחד עם אחר שאינו בן מקום, תינתן, אך ורק לבני זוג (כמפורט בהגדרת "תא משפחתי" בנספח א') שאחד מהם הוא בן מקום.

13.3.        שיעור יחידות הדיור במסלול מחיר למשתכן שיוקצו בעדיפות לבני מקום יעמוד על עד 20% בכל מתחם ומתחם. ביישובי מיעוטים שאוכלוסייתם מונה בין 15,000 ל - 30,000 תושבים, שיעור יחידות הדיור במסלול מחיר למשתכן שיוקצו בעדיפות לבני מקום יעמוד על עד 25% בכל מתחם ומתחם.

בישובים באזור עדיפות לאומית א', באזור קו עימות וביישובי מיעוטים שאוכלוסייתם מונה בין 15,000 ל - 30,000 תושבים באזורי עדיפות לאומית ב', יעמוד שיעור יחידות הדיור במסלול מחיר למשתכן שיוקצו בעדיפות לבני מקום על עד 50%, בכל מתחם ומתחם.

בישובים באזור עדיפות לאומית ב', יעמוד שיעור יחידות הדיור במסלול מחיר למשתכן שיוקצו בעדיפות לבני מקום על עד 32%, בכל מתחם ומתחם.

במכרזים בישובים בהם הרשות המקומית הינה מועצה אזורית והישוב מונה מעל 5,000 תושבים, ניתן יהיה להקצות את יחידות הדיור המיועדות לבני המקום בהתאם לסעיף קטן זה לבני מקום שהינם בני הישוב בלבד.

לעניין סעיף זה, "מתחם" – היינו יחידות הדיור המשווקות במכרז מסלול מחיר למשתכן וכן השיעור היחסי במתחם או יחידות הדיור במתחם שהוקצו במסגרת סעיף 3.2 בהחלטת מועצה מספר 1470 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

13.4.        היה ורשות המקומית תאשר תוספת יחידות דיור במתחם כלשהוא במסגרת תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב-2002 (להלן: "יחידות הדיור הנוספות"), יעמוד שיעור יחידות הדיור במסלול מחיר למשתכן שיוקצו בעדיפות לבני מקום מתוך יחידות הדיור הנוספות על עד 45%.

14.   לאחר שיווק של 20,000 יחידות דיור או בתום שנת 2016 המוקדם מביניהם, תבחן מועצת מקרקעי ישראל את הצלחת התוכנית ביחס למטרותיה ודרכי יישומה ותגיש את המלצותיה לקבינט הדיור.

15.   בהמשך להחלטת ממשלה 203 (דר/13) מיום 3.7.15, ולצורך יישומה, קובעת מועצת מקרקעי ישראל את הכללים הבאים לקביעת ערך הקרקע היישובי למתן מענקים וסבסוד פיתוח (להלן: "ערך הקרקע היישובי"):

בסעיף זה ערך קרקע יישובי – רף יישובי המבטא ערך סטטיסטי סביר לממוצע שווי קרקע ליחידת דיור.

15.1.        ערך קרקע יישובי יקבע על פי תוצאות מכרזים בישוב בשנתיים האחרונות, של מחיר הקרקע ללא הוצאות פיתוח (ללא מכרזי במסלולי מחיר מטרה או מחיר למשתכן שלא על פי החלטה זו).

15.2.        ככל שאין תוצאות של שלשה מכרזים מהשנתיים האחרונות, יהיה ניתן להשתמש בממוצע של המכרזים לפני 3 ו-4 שנים.

15.3.        ככל שאין תוצאות מכרזים מהשנים האחרונות, או במקרים חריגים, יקבע ערך קרקע יישובי ע"י רשות מקרקעי ישראל בהתייעצות עם השמאי הממשלתי.

16.   רשות מקומית תהיה זכאית לתמריץ בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:

16.1.        נערך בתחומה שיווק בשנים 2015-2016 של יחידות דיור במסלול מחיר למשתכן בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 1430, 1438, 1442, החלטת מועצה זו, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה.

16.2.        סך יחידות הדיור שישווקו ביישוב בשנים 2015-2016 במסלול מחיר למשתכן (בהתאם להחלטות המועצה הנזכרות בסעיף 16.1 לעיל) לא יפחת מ- 250 יחידות דיור.

17.   שיעור תמריץ מחיר למשתכן עבור יחידות דיור ששווקו במסלול מחיר למשתכן בלבד ייקבע כלהלן:

ערך קרקע ליחידת דיור (ללא פיתוח) במתחם שיווק

שיעור התשלום לרשות המקומית

0 - 380,000 ₪

85% מתמריץ מחיר למשתכן

380,001 – 500,000 ₪

 75% מתמריץ מחיר למשתכן

500,001 – 600,000 ₪

 65% מתמריץ מחיר למשתכן

600,001 – 800,000 ₪

 60% מתמריץ מחיר למשתכן

 

17.1          משיעור התשלום לרשות המקומית בגין תמריץ מחיר למשתכן כאמור, יקוזז ההפרש בין סך של 5,000 ₪ לבין הוצאות פיתוח נוספות בגין מבני ציבור רשות בהתאם להחלטת מועצה מספר 1436 ((שורה 3 לטבלה המופיעה בסעיף 3 וכן תקוזז התוספת בגין הגדלה משמעותית ביחס למס' משקי הבית הקיימים בישוב (שורה 11 לטבלה המופיעה בסעיף 3).

על אף האמור, הקיזוז האמור לא יחול מקום בו ערך הקרקע לפני הנחת "מחיר למשתכן" נמוך מ - 60 אלף ₪.

17.2          במקרה בו הוצאות הפיתוח לביצוע עבודות הפיתוח והתשתית במתחם המשווק נגבות על ידי רשות מקרקעי ישראל או על ידי משרד הבינוי והשיכון, לפי העניין, התמריץ בשיעור כמפורט בסעיף 17 לעיל, ישולם על חשבון העודפים הצפויים כהגדרתם בהחלטה זו, על פי הצטברות העודפים ככל ויהיו בקופת הפרויקט ובכל מקרה לא יאוחר מהמועדים הבאים:

17.2.1     40% מסך התמריץ בתוך 60 יום ממועד מלוא התשלום בפועל על הקרקע לרשות מקרקעי ישראל.

17.2.2     30% מסך התמריץ בתוך שנה ממועד מלוא התשלום בפועל על הקרקע לרשות מקרקע ישראל.

17.2.3     30% מסך התמריץ בתוך שנתיים ממועד מלוא התשלום בפועל על הקרקע לרשות מקרקעי ישראל.

17.3          יובהר בזה, שאין באמור כדי לפגוע בעמלות או בכספים המגיעים לרשות מקומית מהעודפים המצטברים בסוף ביצוע העבודות, מכוח הסכמים או העקרונות שהושגו בין הרשות המקומית לרשות מקרקעי ישראל או למשרד הבינוי והשיכון, לפי העניין, ביחס לפרויקט.

17.4          במקרה בו הוצאות הפיתוח לביצוע עבודות הפיתוח והתשתית במתחם המשווק נגבות באמצעות אגרות והיטלים, או נגבות על ידי רשות מקרקעי ישראל או על ידי משרד הבינוי והשיכון, לפי העניין, במסגרת תקציב עבודות פיתוח כולל וסגור (פאושאלי) – התמריץ בשיעור כמפורט בסעיף 17 לעיל, יועמס, ככל שניתן, כתוספת לתקציב לו זכאית הרשות המקומית עבור מבני ציבור בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1436 או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, וישולם לרשות המקומית בהתאם למועדי התשלום בסעיף 17.2 לעיל.

18.   במידה ובמועד תשלום התמריץ בהתאם לסעיף 17.2, לא יצטברו עודפים כהגדרתם בהחלטה זו, יינתנו קדמי מימון על חשבון התמריץ בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר.

19.   השימוש בכספי התמריץ יהיה בהתאם לכללי השימוש בחלף היטל ההשבחה על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965.

20.   רשות מקרקעי ישראל בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון ובהתייעצות עם השמאי הממשלתי לפי העניין, תקבע כללים נוספים לצורך יישום החלטה זו.

21.   משתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית שלא תפחת מ- 10% מערך הקרקע (ללא הוצאות פיתוח) לפני ההנחה או לפחות בשיעור של 10% מסך הוצאות הפיתוח לרבות הוצאות הפיתוח הנוספות, הגבוה מביניהם.

22.   סעיפים 1.8 - 1.10 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1467 בדבר פרסום מכרזים לא יחולו על מכרזים שיפורסמו במסלול מחיר למשתכן.

23.   על אף האמור בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1370, לא תוקנה בעלות במקרקעין לזוכה במכרז (או למי שירכוש ממנו את הזכויות במקרקעין או חלקן), למעט לרוכשי דירות אשר יהיו זכאים להקניית בעלות בהתאם לכללים שייקבעו על ידי הרשות.

24.   הגרלות

24.1.        ככלל, מכירת דירות מחיר למשתכן ע"י הזוכה תהינה לזכאים אשר יופנו אליו ע"י משרד הבינוי והשיכון לאחר ביצוע הגרלה.

24.2.        זכאי הרשום בסדרה א' בלבד רשאי להירשם להגרלה (להלן: "זכאי לרישום").

24.3.        זכאי לרישום שלא נרשם להגרלה אחת לפחות בשנת 2016 ימחק מסדרה א' ויועבר לסדרה ב'.

24.4.        זכאי לרישום, רשאי לוותר על זכייתו בהגרלה פעמיים בלבד. זכאי הרישום שוויתר על זכייתו בפעם השלישית, ימחק מסדרה א' ויועבר לסדרה ב'.

זכאי לרישום שנכלל ברשימת ממתינים, ופנו אליו לרכישת דירת מחיר למשתכן יחשב לעניין סעיף זה כזוכה בהגרלה.

24.5.        הועדה לתכנון ולפיתוח תקבע כללים בעניין, ובין היתר את סדרי ההגרלה לצורך בחירת הזוכים מבין המציעים הזכאים שנרשמו ולצורך בחירת יחידות הדיור ע"י הזוכים, ואת הגורם המבצע הגרלה זו.

כמו כן, הועדה תהיה מוסמכת לשנות את הגדרות סדרה א' וסדרה ב' בהתאם לצורך. ככל שתחליט הועדה על שינוי הגדרות אלו, ישלח דיווח לחברי המועצה בעניין בדוא"ל. ככל שתהיה התנגדות של מי מחברי המועצה תוך שבעה ימים משליחת הדיווח, העניין יובא לדיון בפני המועצה.

בנוסף, הוועדה רשאית לקבוע, מקרים בהם, זכאים שאינם רשומים בסדרה א' יהיו רשאים להירשם להגרלה. ככל שתחליט הועדה לעשות כן, ישלח דיווח לחברי המועצה בעניין בדוא"ל. ככל שתהיה התנגדות של מי מחברי המועצה תוך שבעה ימים משליחת הדיווח, העניין יובא לדיון בפני המועצה.

25.   שיווק יחידות דיור מחיר למשתכן על ידי יזמים בעלי זכויות בקרקע לבנייה רוויה (שלא במסגרת מכרז מחיר למשתכן)

25.1.        רשות מקרקעי ישראל תפנה ליזמים בעלי זכויות בקרקע לבניה רוויה (שלא במסגרת מכרז מחיר למשתכן) באזורים שיקבעו על ידה, בהליך שיוויוני ופתוח, ותציע לשווק את יחידות הדיור שיבנו על ידם, כולן או חלקן, לזכאים במסגרת מסלול מחיר למשתכן. הרשות תעניק מענק כספי, לכל יחידת דיור שתתווסף למסלול מחיר למשתכן, בשיעור של עד 137,000 ₪, בהתאם לשווי הקרקע ליחידת דיור.

היזם יתחייב לשווק את יחידות דיור מחיר למשתכן בהנחה של לפחות 200,000 ₪ ממחיר השוק,  בהתאם לשומת השמאי הממשלתי למ"ר נכון למועד קובע שיקבע על ידי הרשות ושלא יהיה מוקדם מיום 15.6.2015.

על אף האמור, רשאית הנהלת רשות מקרקעי ישראל, לאשר פרסום מכרז, בו התחרות תהא על שיעור ההנחה הנוסף מעבר להנחה בסך 200,000 ₪ כאמור.

הנהלת הרשות תקבע הוראות לביצוע סעיף קטן זה.

25.2.        מועצת מקרקעי ישראל תקבע את מס' יחידות הדיור שיתווספו למסלול מחיר למשתכן בהתאם לסעיף זה, בשים לב, בין היתר, לביקושים וצורכי המשק.

25.3.        כלל תנאי החלטה זו על נספחיה יחולו בהתאמה על דירות מחיר למשתכן שיתווספו לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים, שיקבעו ע"י רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.

26.   שינוי יעוד/ניצול/תוספת בניה

26.1.        במקרה בו אושרה תכנית אשר במסגרתה נוספו לכל הפחות 40 יחידות דיור בבניה רוויה (בכלל זאת יבואו גם יחידות דיור אשר נוספו במסגרת תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), תשס"ב- 2002), הרשות תיתן היתר לחוכר להפיק מהמוחכר טובת הנאה נוספת על זו שרכש, בתנאי נוסף, לפיו יקצה החוכר את יחידות הדיור הנוספות, בהתאם לכמות אשר תיקבע על ידי רשות מקרקעי ישראל, במסלול מחיר למשתכן, בהתאם לתנאים הקבועים בהחלטת זו, בשינויים המחויבים, שיקבעו ע"י רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.

26.2.        החוכר יהיה זכאי להנחה מגובה דמי ההיתר חלקם או כולם, בהתאם לשיעור אשר נקבע בסעיף 6 להחלטה זו, בשינויים המחויבים, שיקבעו ע"י רשות מקרקעי ישראל. קביעת כמות יחידות הדיור במחיר למשתכן ושיעור ההנחה אשר יינתן יביאו בחשבון את גובה החיוב בדמי ההיתר.

26.3.        לעניין סעיף זה, בעל זכות ייזום בהתאם להחלטת מועצה מספר 1470 שעניינה הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה, יחשב כחוכר ויקבל את ההנחה בדמי החכירה המהוונים הנדרשים לתשלום בגין היחידות המוקצות בפטור ממכרז.

27.   עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל החלטת מועצה מספר 1501.


נספח א' - קריטריונים לקבלת תעודת זכאות לחסר דירה

חסר דירה:

יחיד או תא משפחתי בהתאם למפורט להלן שאין ולא היו לו ו/או למי מיחידיו ("יחידיו" - יחיד או בן זוג, לפי העניין, וילדיהם שטרם מלאו להם 21 (ולמעט ילד נשוי) ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם), זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה (בחלק שעולה על שליש) 6 שנים קודם למועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן, כמפורט להלן:

-        בעלות/חכירה/חכירה לדורות/שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב, תשל"ב-1972.

-        זכות על פי חוזה לבעלות/חכירה/חכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון: ירושה/מתנה/ נאמנות וכיו"ב). לעניין זה, זכות על פי ירושה כוללת גם מצב בו המבקש הסתלק מעיזבון.

-        זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגורים לחבר קיבוץ או מושב שיתופי (להלן: "קיבוץ"), ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ.

-        זכויות בדירה בשלבי בניה.

 

זכאי:

אזרח ישראל, כמפורט להלן:

               יחידים:

-        רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/נה, מגיל 35 ומעלה.

-        נכה בן 21 ומעלה שהוכר כנכה גפיים תחתונות לצמיתות, המחזיק אישור משרד הבריאות שהינו מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות ובעל דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.

תא משפחתי:

-        זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל).

-        זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה למשרד הבינוי והשיכון להנפקת תעודת זכאות.

-        הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד- 50% בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל ב- 6 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

בנוסף לעמידה בקריטריונים לעיל, וכתנאי לקבלת תעודת הזכאות, על המבקש תעודת זכאות, לחתום על התצהיר שלהלן בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת למגורים.

 

תצהיר - חסר קרקע ביעוד מגורים

הריני/ו מצהיר/ים, כי אין לי/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיחידיו ("יחידיו" - יחיד או בן זוג, לפי העניין, וילדיהם שטרם מלאו להם 21 (ולמעט ילד נשוי) ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם), זכויות (בחלק שעולה על שליש) בקרקע המיועדת למגורים, על פי תכנית מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה, כמפורט להלן:

-        בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב, תשל"ב-1972.

-        זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה לבעלות/לחכירה לדורות/לחכירה או בכל דרך אחרת (כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב).

-        זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגורים לחבר קיבוץ או מושב שיתופי (להלן: "קיבוץ"), ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ.

-        זכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/בעלות במסגרת זכייה במכרז פומבי/הרשמה והגרלה/פטור ממכרז.

 

הריני/ו מצהיר/ים כי ככול ויהיה/יו בידי/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיחידיו, זכויות כמפורט לעיל, לאחר מועד חתימה על תצהיר זה ולפני מועד החתימה על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן, אדווח זאת למשב"ש, ולא אחשב\נחשב כחסר קרקע ביעוד למגורים. במקרה זה הזכאות תישלל, ולא ניתן לחתום על הסכם המכר לרכישת דירת מחיר למשתכן נשוא הזכייה.

 

הגדרות:

תא משפחתי:

-        זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל).

-        זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של חסר דירה.

-        הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו.

שם משפחה:______________  שם פרטי: ______________ מספר ת.ז.: ________חתימת המצהיר ___________

בן/בת הזוג: שם משפחה:______________  שם פרטי: ______________ מספר ת.ז.: ________ חתימת המצהיר ___________

* במקרה של בני זוג, נדרשת חתימה של שני בני הזוג על התצהיר.

 

 

אישור:

אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני מר/גב' _______________ ת.ז. ___________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה בפני.

שם מלא של עורך הדין          מס' רישיון                     תאריך                  חתימה וחותמת

________________         __________ ________          ________________
נספח ב' - קריטריונים למשפרי דיור

תא משפחתי ו/או למי מיחידיו ("יחידיו" - יחיד או בן זוג, לפי העניין, וילדיהם שטרם מלאו להם 21 ולמעט ילד נשוי ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם), או יחיד בן 35 ומעלה, בעל זכויות כמפורט להלן בדירת מגורים יחידה אשר תימכר לא יאוחר מ-12 חודשים מיום מתן אישור לאכלוס הדירה (טופס 4) שרכש כדירת מחיר למשתכן, או שהיה בעל זכויות כמפורט להלן בדירת מגורים יחידה ב- 6 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן, ומכר אותה קודם לרכישה כאמור.

-        בעלות/חכירה/חכירה לדורות/שכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב, תשל"ב-1972.

-        זכות על פי חוזה לבעלות/לחכירה/לחכירה לדורות או בכל דרך אחרת (כגון: ירושה/מתנה/ נאמנות וכיו"ב).

-        זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגורים לחבר קיבוץ או מושב שיתופי (להלן: "קיבוץ"), ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ.

-        זכויות בדירה בשלבי בנייה.

הגדרות:

דירה יחידה

-

כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963: "דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש".

תא משפחתי

-

זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל).

זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי.

הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל ב- 6 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

בנוסף לעמידה בקריטריונים לעיל, וכתנאי להיות "משפר דיור" יש לחתום על התצהיר שלהלן בדבר היעדר זכויות בקרקע המיועדת למגורים.

תצהיר - חסר קרקע ביעוד מגורים

הריני/ו מצהיר/ים, כי אין לי/נו ו/או לתא משפחתי/נו ו/או למי מיחידיו ("יחידיו" - יחיד או בן זוג, לפי העניין, וילדיהם שטרם מלאו להם 21 (ולמעט ילד נשוי) ומתגוררים עימם דרך קבע ונמצאים בחזקתם), זכויות (בחלק שעולה על שליש) בקרקע המיועדת למגורים, על פי תכנית מאושרת, מכוחה ניתן להוציא היתר בנייה, כמפורט להלן:

-        בעלות/חכירה/חכירה לדורות/בשכירות שחל עליה חוק הגנת הדייר, נוסח משולב, תשל"ב-1972.

-        זכות על פי חוזה פיתוח/חוזה לבעלות/לחכירה לדורות/לחכירה או בכל דרך אחרת (כגון: ירושה/מתנה/נאמנות וכיו"ב).

-        זכויות בנחלה או במשק עזר על פי חוזה (או בכל דרך אחרת כאמור לעיל) או זכות למגורים לחבר קיבוץ או מושב שיתופי (להלן: "קיבוץ"), ללא תשלום או בתשלום מופחת מכוח חברותו בקיבוץ.

-        זכות לקבלת חוזה פיתוח/חכירה/בעלות במסגרת זכייה במכרז פומבי/הרשמה והגרלה/פטור ממכרז.

הגדרות:

תא משפחתי:

-        זוג נשוי או זוג ידוע בציבור המקיים משק בית משותף, עם או בלי ילדים (ללא הגבלת גיל).

-        זוגות שנרשמו לנישואין ועומדים להינשא תוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של חסר דירה.

-        הורה עצמאי (חד הורי/ת) עם ילד אחד לפחות שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עמו דרך קבע ונמצא בחזקתו.

שם משפחה:______________  שם פרטי: ______________ מספר ת.ז.: ________חתימת המצהיר ___________

בן/בת הזוג: שם משפחה:______________  שם פרטי: ______________ מספר ת.ז.: ________ חתימת המצהיר ___________

* במקרה של בני זוג, נדרשת חתימה של שני בני הזוג על התצהיר.

אישור:

אני הח"מ, ___________ עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______________ הופיע בפני מר/גב' _______________ ת.ז. ___________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי/ה אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם עליה בפני.

שם מלא של עורך הדין          מס' רישיון                     תאריך                  חתימה וחותמת

________________         __________ ________          ________________