פרטים על תכנון תוכנית: תמל/1050       6009769
נתיבות
נתיבות
תקנון סרוק
תשריט מצב מאושרתשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2
הורדת קבצי ממג 38.26953125 MB אתר המפות הממשלתי
אקוסטיקהאקוסטיקה
פיתוחפיתוח 1פיתוח 2
פרוגרמה לשטחי ציבורפרוגרמה לשטחי ציבור
דרכים, תנועה וחניהדרכים, תנועה וחניה
תשתיות ביובתשתיות ביוב
תשתיות מיםתשתיות מים
תשתיות ניקוזתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2
אחרביוב-פרשה טכניתבינוי-חלק דרומיבינוי-חלק מערביבינוי-כלליבינוי-מעבינוי-מעבינוי-מעבינוי-מעחזיתות  פריסות וחתכים-גיליון 1מסמך עקרונות תכנון נופייםסקר עצים בוגרים-מתחם 10סקר עצים בוגרים-מתחם 12סקר עצים בוגרים-רשימת עציםפיתוח סביבתי-חתכיםפריסות וחתכים-גיליון 2פרסום למתן תוקףתנועה-חתכים לאורך
תוכנית מועדפת לדיור
פרסום לתוקף בעיתונים 02/10/17 י.פ.  nevo
מגורים
מחוזית
הרחבת נווה שרון
603.898
מטרת התוכנית :
הרחבת שכונה נווה שרון תוך הגדלת הצפיפות בבנייה רוויה ותוספת בנייה צמודת קרקע - סה"כ 1020 יח"ד, והקמת מרכז תעסוקה ובילוי .
תהליך אישור:
סטטוס
תאריך
י.פ
הערה
 
פרסום להפקדה בעיתונים06/06/1991 מעריב
עמידה בתנאי סף/קליטה27/02/2017 הוסב מבקרת פ
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2017 הוסב מבקרת פ
החלטת אישור16/08/2017  
החלטת אישור16/08/2017 הוסב מבקרת פ
פרסום לתוקף בעיתונים02/10/2017 מעריב
פרסום לתוקף ברשומות02/10/2017 7597  
פרסום לתוקף ברשומות02/10/2017 7597  
גושים וחלקות:
חלקות בתוקף:   חלקות מבוטלות:
גושים
חלקות
 
99763
3921630-32, 36-55, 60, 93
398742, 11, 12, 17-19, 21-28, 30, 32, 39, 41, 44, 46, 47, 53
3987626-34, 36-38, 47, 48
399473, 4, 6, 7, 118-120, 131, 132, 137
39948142, 146
39949137, 139
39950131, 135, 139, 140, 142
39983297
399846, 9, 142
1002761, 8
10086842
1008703
100276018
גושים
חלקות
 
392168
398741, 5, 9, 10
3987625, 35
398907
399472, 121, 122
399488
399492, 5
3995097, 132
399841
1002767
1002783, 5-8, 27, 28, 35, 42, 50, 51, 56, 57, 62
1003461, 56
יעוד
שטח בדונם
% משטח התוכנית
מס מגרשים
מ"ר בניה למגורים
יח"ד
מ"ר בניה לא למגורים
חדרים
מגורים 93.41715.476217342084000
מסחר,מגורים ותעשיה 9.861.6315260018000
שטח לדרכים 155.77525.79130000
שטחים פתוחים 313.76651.96180000
תעשיה ומסחר(תעסוקה 21.6213.58300863000
אחר 9.4591.5750000
סה"כ 603.8981001022260201020863000
תוכניות משתנות ע"י התוכנית:
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמ"א 22 שינויפרסום לתוקף ברשומות 19/12/95
תוכניות משנות את התוכנית :
מס' תוכנית
סוג היחס
סטטוס
תקנון
תשריט
נספחים
ממ"ג
 
תמל/1/1050 שינויפרסום לתוקף בעיתונים 16/07/20 תקנון סרוק תשריט מצב מאושרתשריט מצב מוצע-גיליון 1תשריט מצב מוצע-גיליון 2 איכות סביבהאקוסטיקה דוח_אקוסטיאקוסטיקה נספח_אקוסטיפרוגרמה לשטחי ציבורתנועהתנועה חתכיםתשתיות ביוב מים_וביובתשתיות ניקוזסביבה ונוף נספח_נגישותסביבה ונוף נספח_פיתוח1סביבה ונוף נספח_פיתוח2בינוי 1בינוי 2בינוי 3בינוי 4בינוי 5בינוי 6פרסום למתן תוקף הורדת קבצי ממג 12.083984375 MB אתר המפות הממשלתי
תמל/1090 שינויפרסום לתוקף ברשומות 16/04/19 תקנון סרוק תשריט מצב קייםתשריט מצב מוצע תנועהבינויתשתיות חשמלתשתיות ביובתשתיות מיםתשתיות ניקוז 1תשתיות ניקוז 2תשתיות ניקוז 3סביבה ונוףמסמך סקר עצים בוגריםמסמך סביבתינוף-חתכי רחובנספח חתכי אורך-1נספח חתכי אורך-2נספח חתכים טיפוסייםנספח ניקוז מילוליפרוגרמה לשטחי ציבורפרסום למתן תוקףפרשה טכנית של מים וביובתנועה-דרכיםתנועה-תח הורדת קבצי ממג 39.232421875 MB אתר המפות הממשלתי